Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
  1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
  1.2. bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
  1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
  1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
  1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.
  Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, rakstveidā informē viņu:
  1) par pienākumu sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē;
  2) par pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu;
  3) par tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem šīs palīdzības saņemšanas nosacījumiem.
  2. Bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ņemot vērā bērna intereses, ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.
  3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā (prasības celšanu tiesā) aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:
  3.1. viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
  3.2. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, bāriņtiesa ierosina:
  1.1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  1.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
  1.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata.
  2. Administratīvo lietu par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, bāriņtiesa ierosina:
  2.1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
  2.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Bāriņtiesas lēmumus par aizgādības tiesību pārtraukšanu, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. Lēmums par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem nav pārsūdzams.
  Atgādinājums:
  1. Lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākiem un par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta, ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. Ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. Ja lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu izskatīšanas gaitā mainās personas deklarētā dzīvesvieta, lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu pieņem tā bāriņtiesa, kura lietu uzsākusi.
  2. Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv aizgādības tiesību pārtraukšanas apstākļi.
  3. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Bāriņtiesai ir tiesības lemt par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai pirms minētā termiņa, ja tas ir bērna interesēs.
  4. Sagatavojot lietu par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:
  4.1. noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
  4.2. pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā;
  4.3. pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā;
  4.4. pieprasa citu informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu.
  5. Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu, un prasības celšanu tiesā stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.
  Brīdinājums:
  Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Minētajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos.
  Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas bāriņtiesa sasauc sēdi, lai lemtu par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu bērna vecākiem. Bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam citā ģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja nav iespējams bērna vecākiem atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Atsūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Rīgas bāriņtiesas e-pasta adresi bt@riga.lv.
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Rīgas bāriņtiesas darba laikā iesniedzot iesniegumu Rīgas bāriņtiesas informācijā.
 • Korespondence   -   Atsūtot iesniegumu pa pastu, adresētu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/29/40/67181163, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/47/33/67181645, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/29/40/67181163, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība