Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzība
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu un tiesību aizsardzība.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas (ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu) mantiskās intereses lemj par:
  1. 1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu.
  1.2. Bērnam/ aizgādnībā esošajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
  1.3. Mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
  1.4. Aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām
  1.5. Bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu.
  1.6. Īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai.
  2.Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
  2.1. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
  2.2. Lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
  2.3. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
  2.4. Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
  3. Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses (ievērojot spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu):
  3.1. Seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama.
  3.2. Pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.
  3.3. Uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu, atļauj aizgādnim kārtot darījumus.

  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • MK 04.08.2008. not. Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=180087
 • MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
  2. Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (uzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju).
  3. Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrāda oriģinālu).
  4. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls.
  5. Atkarībā no izskatāmā jautājuma, par ko informāciju sniedz konsultants vai Mantisko un aizgādnības lietu nodaļas darbinieks, nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
  5.1. Miršanas apliecība.
  5.2. Mantojuma inventāra saraksts.
  5.3. Mantojuma apliecība.
  5.4. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
  5.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
  5.6. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.
  5.7. Nekustamā īpašuma novērtējums.
  5.8. Kredītiestādes izziņa u.c.
  6. Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma:
  6.1.Darījuma līguma projekts.
  6.2. Dāvinātāja/Pircēja/Pārdevēja/Darījuma aizbildņa iesniegums u.c.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
  Atgādinājums:
  Par administratīviem aktiem nav uzskatāmi un nav pārsūdzami tiesā lēmumi: 1. par mājas kārtībā izdarītu mantojuma dalīšanu, ja aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas daļa pārsniedz 14 000 euro (minēto lēmumu bāriņtiesa iesniedz apstiprināšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā); 2. par bērnam vai aizgādnībā esošajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām (minēto lēmumu bāriņtiesa iesniedz izšķiršanai vispārējās jurisdikcijas tiesā).
  Brīdinājums:
  Ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību. Bāriņtiesas priekšsēdētājs apstiprina norēķinu.

  Bāriņtiesa pārbauda aizbildņu (vecāku)/aizgādņu norēķinu pareizību gadu pēc gada, konstatējot kļūdas un vispār nepilngadīgā/aizgādnībā esošās personas interesēm neizdevīgu aizbildņu (vecāku)/aizgādņu darbību, tā pieprasa no viņiem paskaidrojumus un sper attiecīgus soļus.
  Saskaņā ar Civillikuma 333.pantu bāriņtiesa var par tās rīkojumu un lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem/aizgādņiem naudas sodu līdz 140.00 euro.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Atsūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Rīgas bāriņtiesas e-pasta adresi bt@riga.lv.
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Rīgas bāriņtiesas darba laikā iesniedzot iesniegumu Rīgas bāriņtiesas informācijā
 • Korespondence   -   Atsūtot iesniegumu pa pastu, adresētu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/04/16/67037485, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība