Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Bērna personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzība.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
  1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis.
  2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
  3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.
  4. Dod piekrišanu obligātās ārstēšanas nodrošināšanai bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, gadījumā, ja bērns vai viņa vecāki nepiekrīt obligātajai ārstēšanai. Piekrišanu dod bērna dzīvesvietas bāriņtiesas.
  5. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
  6. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja: 6.1. pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole; 6.2. saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli; 6.3. pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība; 6.4. saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.
  7. Nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, piespiedu izpildes procesā: 7.1. noskaidro bērna dienas režīmu 15 dienu laikā no tiesu izpildītāja rīkojuma saņemšanas; 7.2. informē tiesu izpildītāju par ziņām, kuras attiecas uz bērnu un bērna atrašanās vietu un kuras tā ieguvusi, izpildot tiesu izpildītāja rīkojumu; 7.3. piedalās bērna nodošanā kopā ar tiesu izpildītāju, policijas pārstāvjiem, un psihologu, ja bāriņtiesa to ir pieaicinājusi; 7.4. veic turpmākās darbības, lai bērns tiktu nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, ja bērns tiek nodots bāriņtiesas pārstāvim. Pēc tam, kad saņemts bāriņtiesas paziņojums, ka bērns nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, tiesu izpildītājs sastāda aktu par to, ka nolēmums ir izpildīts.
  8.Veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Valsts sociālo pabalstu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68483
 • MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
  2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
  3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
  Atgādinājums:
  Pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību iesniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā konstatēts kāds no minētajiem apstākļiem vai kuras darbības teritorijā bērns dzīvo.
  Brīdinājums:
  1. Ja bērns vai viņa likumiskais pārstāvis nepiekrīt bērna, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ, vai kurš cietis no vardarbības, obligātai ārstēšanai vai sociālajai rehabilitācijai, vai nepamatoti vēlas to pārtraukt, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai, vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas saņemšanu. Bāriņtiesa, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas, sasauc sēdi, lai lemtu par bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu.
  2. Ja tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību noteiktajā termiņā prasība nav celta vai minētā tiešā vai netiešā vardarbība nav novērsta citā veidā, bāriņtiesa var izvērtēt bērna vecāka vai aizbildņa rīcības atbilstību bērna interesēm.
  3. Ja nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, piespiedu izpildes procesā (Civilprocesa likuma 74.3 nodaļa) bērnu nodod bāriņtiesas pārstāvim turpmāku darbību veikšanai un, ja bērnu nav iespējams nekavējoties nogādāt uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par:
  1) bērna šķiršanu no ģimenes un nogādāšanu krīzes centrā vai citos drošos apstākļos un aizliegumu bērna vecākam vai citai personai, kas bērnu prettiesiski pārvietojusi vai aizturējusi, vai bērna tuviem radiniekiem izņemt bērnu no krīzes centra vai citiem drošiem apstākļiem;
  2) atteikumu paziņot bērna vecākam vai citai personai, kas bērnu prettiesiski pārvietojusi vai aizturējusi, vai bērna tuviem radiniekiem bērna atrašanās vietu vai aizliegumu šīm personām satikties ar bērnu, kamēr tas uzturas krīzes centrā vai citos drošos apstākļos, ja šīs personas var apdraudēt nolēmuma turpmāku piespiedu izpildi un bērna sagatavošanu nogādāšanai atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta.
  Vienpersonisku lēmumu pieņem tās bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis, kuras darbības teritorijā atrodas bērns.
  Vienpersonisks lēmums ir spēkā līdz brīdim, kad bērnu nogādā atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, bet ne ilgāk kā 15 dienas. Ja šajā laikā bērns nav nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, bērnu atdod bērna vecākam vai citai personai, kas bērnu prettiesiski pārvietojusi vai aizturējusi, un par to informē tiesu izpildītāju. Ja bērna interesēs ir nepieciešams turpināt viņa sagatavošanu nogādāšanai atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, vai, ja bērna veselības vai psiholoģiskā stāvokļa vai citu ar bērnu saistītu iemeslu dēļ bērns nav nogādāts valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, bāriņtiesa sasauc sēdi, lai lemtu par nepieciešamību pagarināt lēmuma darbības ilgumu, bet ne vairāk kā par 15 dienām.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69 Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv;
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/11/48/67026093, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/29/40/67181163, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/29/40/67181163, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/47/33/67181645, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība