Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas bāriņtiesa
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu (turpmāk - bērns), kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk - pilngadību sasniedzis bērns) līdz 24 gadu vecumam, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aizgādības, atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai. Iespēja saņemt terminētu apliecību ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • MK 15.11.2005. not. Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1.Bērna likumiskā pārstāvja/pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.
  2.Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm), pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - fotogrāfija (3x4cm) un izglītības iestādes izziņa kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  1. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā - bērna fotogrāfiju (3x4 cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība)) un sekmīgi apgūst izglītības programmu.
  2. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
  2.1. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.
  2.2. Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību.
  2.3. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/63, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv;
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība