Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam: 1.1 ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
  1.2. ja bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
  1.3. ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
  1.4. ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
  1.5. ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
  1.6. ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
  1.7. ja radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).
  2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
  3. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.
  4. Bāriņtiesa ieceļ aizbildni uz laiku, ja:
  4.1. aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību;
  4.2. aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
  5. Bāriņtiesa lemj par cita aizbildņa iecelšanu, ja:
  5.1. konstatē pārkāpumus, ko aizbildnis pieļāvis aizbildnības pārvaldībā;
  5.2. iepriekšējais aizbildnis atcelts vai atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas;
  5.3. aizbildnis ir miris.
  6. Bāriņtiesa ieceļ aizbilstamajam sevišķu aizbildni, ja bērna un aizbildņa intereses saduras.
  7. Bāriņtiesa ar testamentu ieceltajam aizbildnim iekārto bērna aizbildnības lietu.
  8. Bāriņtiesa lemj tikai par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, ja persona vēlas ņemt aizbildnībā bērnu un bāriņtiesai nav zināms bez vecāku gādības palicis bērns, kuram būtu nepieciešams nodibināt aizbildnību un iecelt aizbildni.
  9. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa:
  9.1. dod aizbildnim attiecīgus norādījumus;
  9.2. lemj par aizbildņa atstādināšanu;
  9.3. lemj par aizbildņa atcelšanu.


  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Par aizbildņiem nevar būt:
  1) personas, kuras atrodas aizgādnībā;
  2) personas, kam jau reiz ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības un kuras atceltas no aizbildnības nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
  3) personas, kuras atzītas par maksātnespējīgiem parādniekiem;
  4) personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
  5) personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
  6) tās bāriņtiesas locekļi, kura pārzina attiecīgo aizbildnību;
  7) ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnību nodibina pār viņu valsts pilsoņiem vai viņi ir tuvi bērna radinieki;
  8) nepilngadīgas personas.
  Aizbildnim jādzīvo tajā pašā pilsētā vai pagastā, kur dzīvo aizbilstamais; tikai izņēmuma gadījumos, kad apstākļi to prasa, bāriņtiesa var pielaist par aizbildņiem arī citur dzīvojošas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu).
  2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
  3. Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus.
  4. Psihiatra un narkologa atzinums, ko pieprasa bāriņtiesa.
  5. Dokumenti, kas apliecina personas spējas un īpašības, kas nepieciešamas aizbildņa pienākumu pildīšanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
  Atgādinājums:
  Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizbildnību. Bāriņtiesa pieprasa, lai aizbildnis, kurš atlaists vai atcelts no aizbildnības pirms tās izbeigšanās, sniedz galanorēķinu. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē. Bāriņtiesa, ieceļot bērnam aizbildni, noskaidro bērna viedokli un ievēro bērna intereses.
  Brīdinājums:
  1. Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus un sper attiecīgus soļus. Bāriņtiesa var par tās rīkojumu vai lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem naudas sodu līdz 140 euro. Nauda ieskaitāma attiecīgās pašvaldības ienākumos.
  2. Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas. Minētajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nogādā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos. Bāriņtiesa, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas, sasauc sēdi, lai lemtu par bērna atgriešanos aizbildņa ģimenē vai aizbildņa atcelšanu, vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Atsūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Rīgas bāriņtiesas e-pasta adresi bt@riga.lv.
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Rīgas bāriņtiesas darba laikā iesniedzot iesniegumu rīgas bāriņtiesas informācijā.
 • Korespondence   -   Atsūtot iesniegumu pa pastu, adresētu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/67105600/67105603, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība