Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene un specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene un audžuģimene bērnam ar invaliditāti )
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  1. Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.
  Specializētā audžuģimene ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.
  Specializētās audžuģimenes veidi :
  Krīzes audžuģimene ir audžuģimene, kurai ir vismaz trīs gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura jebkurā diennakts laikā uzņem bērnu, kurš šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes. Krīzes audžuģimenē bērnu ievieto uz laiku līdz 30 dienām. Ja tas ir bērna interesēs, bāriņtiesa var pagarināt bērna uzturēšanās termiņu krīzes audžuģimenē, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem.
  Audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir audžuģimene, kurā vismaz vienam laulātajam (personai) ir vismaz 12 mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
  1. Bāriņtiesa izvērtē laulāto (personas) un audžuģimenes iesniegtos dokumentus, noskaidro nepieciešamo informāciju, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu un izvērtē audžuģimenes iespējas nodrošināt vides, mobilitātes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, un audžuģimenes pieredzi atbilstoši izvēlētās specializētās audžuģimenes prasībām.
  2. Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  3. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai vai audžuģimene ir piemērota specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā, tad laulātie (persona) vai specializētā audžuģimene noslēdz vienošanos ar tās izvēlēto atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā. Laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai un specializētā audžuģimene apgūst mācību kursu atbilstoši mācību programmai konkrētajā specializācijā. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) vai specializētā audžuģimene saņem apliecību.
  4. Bāriņtiesa, ņemot vērā sagatavoto psihologa atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi, mēneša laikā pēc mācību programmas beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
  4.1. Bāriņtiesa, mēneša laikā pēc mācību programmas beigām veic pārrunas ar audžuģimeni, un pieņem lēmumu par specializētās audžuģimenes statusu. Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par specializētās audžuģimenes statusu, lēmumā norāda attiecīgo specializāciju.

  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja attiecībā uz vienu no laulātajiem (personu) ir piemēroti šādi nosacījumi: pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības; tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus; persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; persona ir atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ; atņemts audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statuss, vai viesģimenes statuss, jo nav pildīti pienākumi atbilstoši bērna interesēm.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/300005
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Par personas (laulāto) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  1.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
  1.2. iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls), (MK 26.06.2018. not.Nr.354 'Audžuģimenes noteikumi' 1.pielikums);
  1.3. narkologa atzinums (oriģināls);
  1.4. psihiatra atzinums (oriģināls).
  2. Par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  2.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
  2.2. iesniegums atzīšanai par piemērotiem specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai izvēlētajā specializācijā (oriģināls), (MK 26.06.2018. not.Nr.354 'Audžuģimenes noteikumi' 3.pielikums);
  2.3. pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.
  3. Par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu:
  3.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
  3.2. Bāriņtiesas lēmums par piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija);
  3.3. psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā;
  3.4. apliecība par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
  Atgādinājums:
  1. Jāapgūst audžuģimenes mācību programma 50 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības) un 16 akadēmiskās stundas (prakses daļa), un specializētajām audžuģimenēm 24 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības). Pēc mācību beigām audžuģimene un specializētā audžuģimene saņem apliecību par apmācības programmas apguvi. Audžuģimene un specializētā audžuģimene katru gadu apmeklē atbalsta centra nodrošinātos izglītojošos kursus vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā un piedalās audžuģimenē ievietotā bērna individuālā attīstības plāna izstrādē.
  2.Audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei ir pienākums novērot katra ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību. Bērna psihofizioloģiskās attīstības pārskatu audžuģimene vai specializētā audžuģimene bāriņtiesā iesniedz piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas, pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem, kā arī piecu darba dienu laikā pēc uzturēšanās beigām audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē. Ja nepieciešams, bāriņtiesa minēto pārskatu var pieprasīt arī biežāk. Audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei ir pienākums pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniegt informāciju par bērna un vecāku saskarsmi, vecāku garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā.
  3. Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, vai, ja to paredz šo noteikumu 4. punktā noteiktais sadarbības līgums, audžuģimenes deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesa aizstāv audžuģimenei nodotā bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 18. un 21. pantu. Bāriņtiesa, izvērtējot bērna intereses un audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes prasmes un zināšanas, var uzdot audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei pārstāvēt bērna atsevišķās personiskās un mantiskās intereses un tiesības.
  4. Audžuģimenei ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesā bāriņtiesas lēmumus, kas skar audžuģimenē ievietotā bērna intereses un tiesības. Bāriņtiesas lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā ieinteresētā persona var izmantot Administratīvā procesa likumā noteiktos tiesību pagaidu aizsardzības līdzekļus.
  5. Laulātajiem (personai), kuri veikuši audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumus, ir prioritāras tiesības kļūt par bērna adoptētājiem, ja bāriņtiesa atbilstoši Civillikuma 235. pantam par piemērotu aizbildņa pienākumu veikšanai nav atzinusi kādu no bērna tuvākajiem radiniekiem. Prioritārās tiesības kļūt par bērna adoptētāju, iesniedzot adopcijas pieteikumu bāriņtiesā, izmantojamas, pirms bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, iesniegusi informāciju par adoptējamo bērnu Labklājības ministrijā.
  6. Bāriņtiesa par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai vai audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņem par Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām.
  Brīdinājums:
  1. Bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusu.
  2. Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes. (Bāriņtiesu likuma 23.panta pirmās daļas 3.punkts). Minētajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nogādā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos. Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi, lai lemtu par bērna atgriešanos audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
  3. Ja izveidojusies konfliktsituācija ar audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni, bērns ir tiesīgs vērsties bāriņtiesā.
  4. Ja izbeidzies līgumā ar pašvaldību noteiktais bērna uzturēšanās termiņš audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē vai bērns pirms līgumā noteiktā termiņa izbeidz uzturēties audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no ģimenes, paliek viņa lietošanā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/45/67105566, Fakss: +371 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv;
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība