Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētās zemes iznomāšana (bez apbūves tiesības)
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēgt zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošiem, piekrītošiem un rezerves zemes fondā ieskaitītiem neapbūvētiem zemes gabaliem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemes nomas līgums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās vai rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētās zemes iznomāšanu tiek noslēgts, pamatojoties uz attiecīgu Rīgas domes lēmumu vai Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu, kurā noteikts iznomāšanas mērķis un citi iznomāšanas noteikumi
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=34595
 • "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" https://likumi.lv/doc.php?id=75530
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • Zemes pārvaldības likums https://likumi.lv/doc.php?id=270317
 • MK 19.06.2018. not Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 07.09.2010. sn. Nr. 93. "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=219788
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD 23.01.2019. ieteikumi Nr.2 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība” 01_Ieteikumi_Nr.2 iznom. un apb. ties..docx
 • RD ĪD 21.01.2014. nolikums Nr. 1 "Rīgas domes īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums" 1.RD.ID.nolikums -21.01.2014.doc
 • RD ĪD13.05.2014. reglaments Nr.4 "Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes reglaments" 4.RD.ID.reglaments -13.05.2014.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par zemes nomu 1.pielikums_Iesniegums_par_zemes_nomu.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Fiziskām personām:
  - iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai apzīmējums (ja ir zināms) un iznomāšanas mērķis
  Juridiskām personām:
  - iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms) un iznomāšanas mērķis
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  200
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir saistīts ar atzinumu saņemšanu no citām institūcijām un zemesgabala reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un tā izmantošanas mērķa un kadastrālās vērtības noteikšanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
  - 200 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domei;
  - 70 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu di@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta RD Īpašuma departamentam iesniegumu pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pakalpojuma izpildes dokumentus pa pastu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā parakstīt līgumu un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departaments, R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167026382, Fakss: +37167026313, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība