Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti izglītības, kultūras, labklājības iestāžu lietojumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem, kas nomā telpas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti citu iestāžu lietošanā un apsaimniekošanā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemes nomas līguma noslēgšana (t.sk. lietošanas maksas kompensācijas līgumu) ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, ja ir noslēgts telpu nomas līgums Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti izglītības, kultūras, labklājības iestāžu lietojumā
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • RD 13.12.2011. lēmums Nr.3977 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī Rīgas domes 17.12.2009. lēmuma Nr.670 atzīšanu par spēku zaudējušu" 3977.RD.lemums-13.12.2011.doc
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD 29.07.2009. lēmums Nr.35 35.RD.lemums-29.07.2009.doc
 • RD ĪD13.05.2014. reglaments Nr.4 "Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes reglaments" 4.RD.ID.reglaments -13.05.2014.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā ar precīzu iesniedzēja kontaktinformāciju, t.sk. Norēķinu konta rekvizīti, e-pasts un klāt pievienots spēkā esošais Telpu nomas līgums. Juridiskām personām pilnvara ar attiecīgo pilnvarojuma apjomu (ja komersantu nepārstāv valde vai prokūrists)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  25
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi diipp@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas un iesniedz iesniegumu RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD īpašuma departaments nosūta personai pastu pakalpojuma izpildes dokumentus (līgumu)
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē parakstīt un saņemt līgumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena: 13.00-18.00 Ceturtdiena: 09.00-12.00, Tālrunis: +37167105221, E-pasta adrese: diipp@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība