Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, kuru zemes ir piesaistītas vai uz tām atrodas pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības iestādes un pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem par pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības vai citu pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma (zemes) izmantošanu un nedzīvojamām ēkām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar zemesgabala īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja zemesgabals nepieciešams pašvaldības izglītības, kultūras un labklājības funkciju nodrošināšanai un pašvaldības īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Zemes īpašnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • RD 13.12.2011. lēmums Nr.3977 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī Rīgas domes 17.12.2009. lēmuma Nr.670 atzīšanu par spēku zaudējušu" 3977.RD.lemums-13.12.2011.doc
 • RD 29.07.2009. lēmums Nr.35 35.RD.lemums-29.07.2009.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Par zemes nomas līguma noslēgšanu 2.pielikums_Par_zemes_nomas_liguma_noslegsanu.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā ar precīzu iesniedzēja kontaktinformāciju;
  Iznomājamā zemes gabala robežu plāna kopija;
  Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu);
  Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (var arī nebūt, tad no nomas maksas tiks ieturēts likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 17.panta desmitās daļas 7.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
  Norēķinu konta rekvizīti.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pastu di@riga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026138, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība