Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu sadale vai lietošanas kārtības noteikšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma sadale, īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu (domājamo daļu apmērā) un lietošanas kārtības noteikšana kopīpašumā, dzīvojamo māju sadale dzīvokļu īpašumos
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma vai pašvaldības iniciatīvas tiek veikta pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma reālā sadale, sadale dzīvokļu īpašumos vai lietošanas kārtības noteikšana. Pēc nekustamā īpašuma sadales vai lietošanas kārtības priekšlikuma sagatavošanas, jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē. Pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavots atbilstošs līgums; pēc līguma parakstīšanas tiek sagatavots nostiprinājuma lūgums līguma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nekustamā īpašuma kopīpašnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
 • Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības http://likumi.lv/doc.php?id=90221
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Zemesgrāmatu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=60460
 • MK 03.09.2013. not. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" http://likumi.lv/doc.php?id=259604
 • MK 10.04.2012. not. Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=247207
 • MK 22.12.2015. not. Nr.787 „Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/278870-valsts-zemes-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-samaksas-kartiba
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nekustamā īpašuma kopīpašnieka iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, korespondences adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese), norēķinu konta rekvizīti, vai fiziskās personas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese);
  Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz nekustamā īpašuma kopīpašnieka pilnvarotā persona;
  Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti;
  Kopīpašuma sadales vai lietošanas kārtības priekšlikums
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  90
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.787 'Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība', Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem 737 'Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību' izdevumus par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastrā, kā arī nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā līguma puses sedz atbilstoši tām piederošajām kopīpašuma daļām
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pastu di@riga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība