Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Īpašuma departamenta valdījumā esošā nekustamā īpašuma iznomāšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nekustamais īpašums ir jāiznomā par iespējami augstāku nomas maksu, rīkojot nomas tiesību izsoli.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, sadaļā ''izsoles un konkursi' un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv. Nomas tiesību nolikumā ir noteikta izsoles norises, dokumentu iesniegšanas kārtība , t.sk., arī pieteikuma veidlapas paraugs. Visi nepieciešamie dokumenti un pieteikuma veidlapa jāiesniedz dalībai mutiskā vai rakstiskā izsolē atbilstoši izsoles nolikumam. Pēc izsoles norises un pieņemtā lēmuma par izsoles uzvarētāju, ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts nomas līgums.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • MK 19.06.2018. not Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
 • MK 20.02.2018. not. Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • RD 03.07.2012. in. Nr.16 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība" 16.RD.ieksejie noteikumi-03.07.2012.doc
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD ĪD13.05.2014. reglaments Nr.4 "Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes reglaments" 4.RD.ID.reglaments -13.05.2014.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums aizpildīts atbilstoši izsoles nolikumam saskaņā ar publikāciju par nomas objektiem Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, sadaļā 'Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā' un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi diipp@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona iesniedz pieteikumu RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē
 • Korespondence   -   Persona nosūta pieteikumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD īpašuma departaments nosūta personai pastu pakalpojuma izpildes dokumentus (līgumu)
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, E-pasta adrese: diipp@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība