Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma (tā domājamās daļas) atsavināšanas ierosināšanas, sagatavo Rīgas domes lēmuma projektu par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai un pēc personas paziņojuma par objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas pieņem lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Nodrošināt izīrētu dzīvokļu (to domājamo daļu) atsavināšanas procesu. Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu, īpašuma tiesības no Rīgas pilsētas pašvaldības pāriet mantas ieguvējam
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt īrēto dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu;
  Dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu;
  Kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" http://likumi.lv/doc.php?id=225779
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Atsavināšanas ierosinājums - atsevišķs dzīvoklis (vairākas personas) 2.Ats. ieros.-atsevišķs dzivoklis -vairākas personas.doc
 • Atsavināšanas ierosinājums - atsevišķs dzīvoklis (viena persona) 1.Ats. ieros._atsevišķs dzivoklis-viena persona.doc
 • Atsavināšanas ierosinājums - kopīpašums (vairākas personas) 4.Ats. ieros. kopīpašums-vairākas personas.doc
 • Atsavināšanas ierosinājums - kopīpašums (viena persona) 3.Ats. ieros._kopīpašums -viena persona.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu:
  1. Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
  3. jāiesniedz izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli);
  4. jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līgums un tā 1.pielikums 'Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām' (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  5. jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līguma 3.pielikums - dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
  6. attiecīgā dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu (oriģināls);
  Gadījumos, kad dzīvokļa īpašumu vēlas pirkt dzīvokļa īpašnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz citu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā esošu dzīvokli:
  1. jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
  3. jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);
  4. juridiskai personai jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa par paraksta tiesībām un statūti (kopija);
  5. jāiesniedz daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpējais līgums, kurā ir nodibinātas pirmpirkuma tiesības (kopija);
  Gadījumos, kad kopīpašnieks vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību:
  1. jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
  3. jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);
  4. juridiskai personai jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa par paraksta tiesībām un statūti (kopija);
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  138
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Dzīvokļa īpašuma pārdošanas cenu veido: nosacīta cena, kuru atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija; likumiskie procenti, kas tiek maksāti, ja objektu pērk uz nomaksu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Informatīvu vēstuli par atsavināšanas ierosinājuma vitzību nosūta mēneša laikā. Lēmumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam Rīgas dome pieņem 6 mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par atsavināmā objekta pirkuma līguma noslēgšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ( Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
  Atgādinājums:
  Maksājumus par dzīvokļa īpašuma pirkšanu persona veic Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), kontā Nr.LV43NDEA0022000000000, Luminor Bank AS, divu nedēļu laikā (ja atsavina uz nomaksu) vai mēneša laikā (ja maksā 100%) no lēmuma par pirkuma līguma noslēgšanu pieņemšanas dienas
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un iesniedz dokumentus 3.kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Personai pakalpojuma izpildes dokumenti tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus, 3.kab., Pērses ielā 10/12, Rīgā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67012647, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiMaksājumi eiro: Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), kontā Nr.LV43NDEA0022000000000, Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība