Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma (tā domājamās daļas) atsavināšanas ierosināšanas, sagatavo Rīgas domes lēmuma projektu par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai un pēc personas paziņojuma par objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas pieņem lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Atsavināšanas rezultāta, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātājā pāriet mantas ieguvējam
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt īrēto dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; Dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; Kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" http://likumi.lv/doc.php?id=225779
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, jāiesniedz:
  1. jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un pasi;
  3. jāiesniedz izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli);
  4. jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līgums un tā 1.pielikums "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  5. jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līguma 3.pielikums - dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
  6. attiecīgā dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu (oriģināls); Gadījumos, kad dzīvokļa īpašumu vēlas pirkt dzīvokļa īpašnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz citu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā esošu dzīvokli:
  1. jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pinvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un pasi;
  3. jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);
  4. jāiesniedz daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpējais līgums, kurā ir nodibinātas pirmpirkuma tiesības (kopija);
  5. jāiesniedz citi dokumenti (pēc nepieciešamības).
  Gadījumos, kad kopīpašnieks vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību, jāiesniedz:
  1. jauzrāda personas apliecinošu dokumentu;
  2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un pasi;
  3. jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);
  4. jāiesniedz citi dokumenti (pēc nepieciešamības).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  28
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Dzīvokļa īpašuma pārdošanas cenu veido: nosacīta cena, kuru atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija; likumiskie procenti, kas tiek maksāti, ja objektu pērk uz nomaksu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Informatīvu vēstuli par atsavināšanas ierosinājuma vitzību nosūta 28 dienu laikā. Lēmumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam Rīgas dome pieņem 6 mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par atsavināmā objekta pirkuma līguma noslēgšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ( Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
  Atgādinājums:
  Maksājumus par dzīvokļa īpašuma pirkšanu persona veic Rīgas domes Finanšu departamenta norēķinu kontā AS "Nordea Bank AB Latvijas filiāle", konta Nr.LV43NDEA0022000000000, divu nedēļu laikā (ja atsavina uz nomaksu) vai mēneša laikā (ja maksā100%) no lēmuma par pirkuma līguma noslēgšanu pieņemšanas dienas
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt konsultāciju un aizpildīt atsavināšanas ierosinājumu var 7.kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011. Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, kab. Nr.7.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67012647, E-pasta adrese: Ilze.Sausa@riga.lv, WWW: dmpk@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-17.15
  Trešdiena: 8.30-17.15
  Ceturtdiena: 8.30-17.15
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaibezmaksas
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība