Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas Pašvaldības policija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Gādāt par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību, kā arī par personu tiesību aizsardzību Rīgas administratīvajā teritorijā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu; izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā; "110" un "112" saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem; fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana; sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana valsts svētkos un atceres dienās, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā sadarbībā ar Drošības policiju, Valsts policiju un Militāro policiju; sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, sporta un atpūtas pasākumu laikā; patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētajās vietās Rīgā; policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšana, lai aizsargāt mājokļī pastāvīgi dzīvojošo personu dzīvību, brīvību vai veselību; tiesu medicīnas ekspertīzes nozīmēšana maznozīmīgu miesas bojājumu noteikšanai, kā arī lietu izskatīšana par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu; personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā; patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos; bīstamo dzīvnieku neitralizēšana un izolēšana sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu; noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā; īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole un transportlīdzekļu evakuācija likumā paredzētajos gadījumos; sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Rīgas pilsētas kapsētās; Valsts valodas likuma prasību ievērošanas kontrole; autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole; profilaktiskais darbs ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; izglītojošu pasākumu veikšana mācību iestādēs; iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju izsauktajos gadījumos; bīstamo objektu apsekošana, evakuācijas plānu sastādīšana, nelaimes gadījumos cietušo personu izmitināšana un pirmās sociālās palīdzības sniegšana; glābšanas darbi pilsētas oficiālajās peldvietās, kā arī pašvaldības ierīkotajās peldvietās; sabiedriskās kārtības uzturēšana peldvietās un to tuvumā; zemūdens meklēšanas darbi, t.i., lietišķo pierādījumu meklēšana pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma; sadarbībā ar Valsts policiju kuģošanas satiksmes uzraudzība un pārkāpumu profilakse Rīgas akvatorijā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par policiju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957
 • RD 01.07.2003. nolikums Nr. 75 "Rīgas pašvaldības policijas nolikums" 75.RD.nolikums-01.07.2003.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš tiek noteikts, ņemot vērā pakalpojuma veidu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās - padotības kārtībā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām; izdotos administratīvos aktus - padotības kārtībā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Nosūtot informāciju policijai no mobilās aplikācijas, kura lejupielādējama veidtālrunī: ar Android operētājsīstēmu https://play.google.com/store/apps/details"id=rate.lv.pasvaldibaspolicija; ar iOS operētājsistēmu vaihttps://itunes.apple.com/lv/app/pasvaldibas-policija/id951221151. Lejupielādes interneta adreses atrodas portālā http://rpp.riga.lv, galvenās lapas augšējā labajā pusē
 • E-Pasts   -   Nosūtot informāciju policijai uz e-pastu: rpp@riga.lv
 • Fakss   -   Nosūtot informāciju uz faksu: +371 67037895
 • Klātiene   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019;
 • Korespondence   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019
 • Portāls   -   Nosūtot informāciju policijai portālā http://rpp.riga.lv, galvenās lapas labajā pusē, sadaļa "Informē policiju"
 • Tālrunis   -   Zvanot uz tālruņa numuriem: +371 67037803 / 67037555
 • Citi: Mobilā aplikācija
  E-pakalpojuma adrese:  http://rpp.riga.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   +371 67037803 / 67037555
 • E-Pasts   -   rpp@riga.lv
 • Korespondence   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV1019
 • Klātiene   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019
 • Fakss   -   +371 67037895
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaZemgales pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZemgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Rīga, Eduarda Smiļģa 48, LV-1002, Tālrunis: +371 67181421/22, Fakss: +371 67181403, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaOperatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga,Eduarda Smiļģa iela 48, LV-1002, Tālrunis: +371 67105755 / +371 67037811/22, Fakss: +371 67105756, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaDrošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Viestura prospekts 17/1, LV-1005, Tālrunis: +371 67105719, Fakss: +371 67105718, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīga, Pāvu iela 16, LV-1014, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 28365842, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Rīga, Selgas iela 23, LV-1030, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 28351639, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīga, Lucavsala, Lucavsalas peldvieta, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 25420739, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaVidzemes pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaVidzemes priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rīga, D.Brantkalna iela 21, LV-1082, Tālrunis: +371 67181371/72, Fakss: +371 67181363, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKurzemes pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Rīga, Spilves iela 25a, LV-1055, Tālrunis: +371 67181580/81, Fakss: +371 67105403, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaCentra pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīga, Hanzas ielā 7, LV-1010, Tālrunis: +371 67181204/05, Fakss: +371 67181012, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaZiemeļu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rīga, Viestura prospekts 17/1, LV-1005, Tālrunis: +371 67105706/07, Fakss: +371 67397770, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLatgales pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaLatgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīga, Ludzas iela 13/15, LV-1003, Tālrunis: +371 67181125/26, Fakss: +371 67181127, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaBērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5, LV-1010, Tālrunis: +371 67012693, Fakss: +371 67037257, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaTūrisma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīga, Hanzas ielā 7, LV-1010, Tālrunis: +371 67181818 / +371 67181187, Fakss: +371 67181012, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00:00-24:00
  Otrdiena: 00:00-24:00
  Trešdiena: 00:00-24:00
  Ceturtdiena: 00:00-24:00
  Piektdiena: 00:00-24:00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība