Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Piekrišanas sniegšana zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sagatavot izziņu par piekrišanas sniegšanu zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā tikai saņemot pilsētas domes priekšsēdētāja piekrišanu zemes iegūšanai/saglabāšanai īpašumā. Piekrišana tiek noformēta izziņas veidā un to paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotā persona, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Rīgas teritorijas plānojumam un ir ievēroti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā ietvertie ierobežojumi
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma 'Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās' 5.nodaļā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • 20.11.1991. likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par piekrišanas sniegšanu zemes gabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā 5.pielikums_Iesniegums_par_piekr_iegusanai_saglaba.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par piekrišanas sniegšanu zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu), adresēts Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei, kam pievieno (uzrāda) darījuma aktu vai citu īpašuma tiesības pāreju apliecinošu dokumentu, vai tā kopiju
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bez maksas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Apstrīdēt var viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas Rīgas domes priekšsēdētājam vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pasta adresi dia@riga.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un iesniedz nepieciešamos dokumentus
 • Korespondence   -   Persona pa pastu nosūta Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei iesniegumu un nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Rīgas domes priekšsēdētājs vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotā persona nosūta uz iesniegumā norādīto personas e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Korespondence   -   Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un saņem Rīgas domes priekšsēdētāja vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotās personas parakstītu izziņu par piekrišanu zemes gabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5 (izejot caur diviem pagalmiem, ēkas 2. stāvā, 231. kab.), Rīgā, LV-1050 , Tālrunis: +37167026309, E-pasta adrese: dia@riga.lv; di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība