Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi:
1. ja tas noteikts Rīgas teritorijas plānojumā vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā;
2. ja atbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 'Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem' 39. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas - detālplānojuma izstrādes ierosinātāji vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā - Pasūtītāji).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • Zemes ierīcības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=144787
 • MK 02.08.2016. not. Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
 • MK 14.10.2014. not. Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" http://likumi.lv/doc.php?id=269842
 • MK 30.04.2013. not. Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=256866
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai BV_156_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pasūtītājs iesniedz Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgas pilsētas būvvaldei (turpmāk tekstā - Būvvalde) aizpildītu veidlapu - iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Būvvalde viena mēneša laikā:
  1. izvērtē detālplānojuma ierosinājuma atbilstību Rīgas teritorijas plānojumam vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam;
  2. pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina darba uzdevumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30.pantā noteiktajam.
  Atgādinājums:
  Nav.
  Brīdinājums:
  Nav.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Būvvaldes lēmums, līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu, administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 -19.00
  Otrdiena: 9.00 -16.00
  Trešdiena: 9.00 -16.00
  Ceturtdiena: 9.00 -19.00
  Piektdiena: 8.00 -14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība