Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirms ēkas, būves krāsošanas nepieciešams saskaņot fasādes krāsojuma un materiālu toņus, norādot to numurus un pievienojot krāsu toņu paraugus no izvēlētā kataloga.
Klients izstrādā projektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2 eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Projekta sastāvā iekļaut:
1. projekta pasūtītājs, fiziska vai juridiska persona, uzņēmuma reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis;
2. ēkas īpašnieka/u vai tiesiskā valdītāja saskaņojums uz projekta.
3. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis);
4. krāsojamā objekta rajons/priekšpilsēta, adrese, grupa, grunts, liters (ja ir);
5. paskaidrojuma raksts;
6. krāsaina būves, ēkas fasādes fotofiksācija;
7. apkārtējās vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;
8. krāsaina būves, ēkas fasādes krāsojuma vizualizācija (datorsalikums, fotomontāža vai zīmējums);
9. krāsaini krāsojuma paraugi, numuri pēc izvēlētā krāsu un apdares materiālu kataloga - izmērs 1,5 x 3 cm. Krāsojums norādāms:
9.1 . jumta segumam;
9.2 . sienu apdarei;
9.3 . dekoratīvajiem elementiem;
9.4 . logu rāmjiem, durvīm, slēģiem, vārtiem, žogiem, margām;
9.5 . cokolam, cokolstāvam;
9.6 . metāla konstrukcijām, elementiem (RAL krāsu katalogs);
10. projekts jāiesniedz saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē divos eksemplāros.
Pēc fasādes krāsojuma un materiālu toņu projekta saskaņošanas projektu drīkst realizēt.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas krāsot, mainīt vai atjaunot būvju, ēku fasāžu vai jumta krāsojumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • MK 08.03.2004. not. Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85432
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Krāsu pase BV_141_v3.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniedz aizpildītu veidlapu Nr.141., pilnvarotajai personai - pilnvaru.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Korespondence   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Klienta izstrādāts Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts Atteikumam saskaņot projektu, Rīgas pilsētas būvvalde izsniedz administratīvo aktu.
 • Klātiene   -   Klienta izstrādāts Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts. Atteikumam saskaņot projektu, Rīgas pilsētas būvvalde izsniedz administratīvo aktu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 , Tālrunis: +371 67105800, Fakss: +371 67037934 , E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv , WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00 - 19:00
  Otrdiena: 09:00 - 16:00
  Trešdiena: 09:00 - 16:00
  Ceturtdiena: 10:00 - 19:00
  Piektdiena: 09:00 - 14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība