Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Pabalsts audžuģimenei
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietots audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām, piešķirot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam, kā arī audžuģimenei papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākuma pildīšanu.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē un papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākuma pildīšanu var saņemt ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns. Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts 75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu bērna uzturam piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedzis pilngadību.
  Pašvaldības atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākuma pildīšanu ir EUR 213.43 mēnesī.
  Pabalstu mīkstā inventāra iegādei var saņemt bērni, kuri ir ievietoti audžuģimenē. Iesniegumu Sociālajā dienestā iesniedz audžuģimene. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas izvērtē situāciju audžuģimenē, veic apsekojumu mājās un novērtē pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Rīgā, iesniedz iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tā pagasta/pilsētas sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Sociālais dienests par pabalsta apmēru lemj pēc apsekojuma mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma kalendārajā gadā ir EUR 163.63.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalstu bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir ģimenēm vai personām, kuras ir ieguvušas audžuģimenes statusu, dzīvo un ir deklarējušas dzīvesvietu Rīgā, ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un ģimenē kopā nav vairāk par desmit nepilngadīgiem bērniem (tai skaitā bioloģiskie, aizbildnībā esošie, adoptētie, audžubērni) Pašvaldības atlīdzība tiek izmaksāta tam ģimenes loceklim, kurš ar Sociālo dienestu ir noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/300005
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 667 "Adopcijas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/302796
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 08.12.2009. sn. Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei" http://www.likumi.lv/doc.php?id=203474
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Rīgas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopiju un pieprasījumu pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei un pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākuma pildīšanu piešķiršanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Atbildība par iesniegumā sniegto ziņu patiesumu. Mainoties situācijai audžuģimenēm par izmaiņām jāziņo Sociālajam dienestam.
  Brīdinājums:
  Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, attiecīgo pabalsta summu piedzen Sociālais dienests, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta un Rīgas bāriņtiesas apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746, E-pasta adrese: bt@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/RigasBarintiesa/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00 - 19.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība