Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina materiālu atbalstu naudas izteiksmē vai samaksu par pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu pamatvajadzības vai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeni. GMI līmeņa apmērs mēnesī bērnam ir EUR 64,03, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - EUR 128,06, personai darbspējas vecumā - EUR 56,91.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 'Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu').
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 17.06.2009. not. Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=193738
 • MK 18.12.2012. not. Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" http://likumi.lv/doc.php?id=253731
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 15.01.2013. sn. Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254202
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu GMI pabalstu, klients vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:
  1. iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
  2. iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Personām darbspējas vecumā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.
  Brīdinājums:
  Ja ģimene ar bērnu (bērniem) saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pēc Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas (no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas) bērna vecāki (aizbildnis), kuru bērns apmeklē Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, nav veikuši samaksu par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē, Sociālais dienests Ministru kabineta noteiktajos gadījumos daļu no pabalsta pārskaita Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes kontā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums vai pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu, izmaksāts klientam skaidrā naudā vai daļu no pabalsta var pārskaitīt Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei, ja bērna vecāki nav veikuši samaksu par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestrādē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība