Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nosacījumi zemes ierīcības projektam
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Juridiskas un fiziskas personas (vai viņu pilnvarota persona)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • Zemes ierīcības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=144787
 • MK 02.08.2016. not. Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
 • MK 08.03.2004. not. Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85432
 • MK 30.04.2013. not. Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=256866
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu BV_137_v2.doc
 • Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana) BV_119_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Aizpildīta pieteikuma veidlapa "Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana)" vai "Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu" (būvvaldes veidlapa Nr.119 vai Nr.137), kam pievieno: - Īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (oriģināls jāuzrāda Klientu apkalpošanas centra darbiniekam); - Administratīvā procesa likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā izdota pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona); - Zemes gabala robežu plāna (-u) kopiju (-as) ar norādītām robežpunktu koordinātēm un iezīmētām sarkanajām līnijām; - Projekta priekšlikumu; - Maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā (izņemot blakus zemes vienību apvienošanu bez projekta izstrādes).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1.Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšana" maksas pakalpojums.
  2.Pieprasot Būvvaldes oficiālo izstrādāto dokumentu "Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana", iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā: - par vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. - EUR 34,15,
  - par vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību no 1201 kv.m. - EUR 65,45.
  3. Bez maksas ir blakus zemes vienību apvienošana bez projekta izstrādes.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, LV - 1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Uz precīzu e-pasta adresi, ja iesniegts elektroniski noformēts dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 • Korespondence   -   Lēmums tiek nosūtīts pa pastu
 • Klātiene   -   Saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā nosacījumus zemes ierīcības (zemes gabala sadalīšanas/apvienošanas) projekta izstrādei.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv , WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 9:00-19:00
  Piektdiena: 8:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiVienotais reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas konta Nr.:LV26NDEA0020100000002
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība