Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus.
  Ja tiek veikta vienkāršota atjaunošana pirmās grupas ēkai vai tās daļai (izņemot, ja publiska ēka), būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama.
  Ja vienkāršota atjaunošana paredzēta pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļai, otrās vai trešās grupas ēkai vai tās daļai, Būvvaldē portālā www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz aizpildīta apliecinājuma kartes I daļa, pievienojot:
  - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
  - grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļās plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
  - saskaņojumi ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;
  - citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;
  - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai ēka atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā (izņemot arheoloģijas pieminekļus);
  - telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.

  Lai realizētu šādu vienkāršotas atjaunošanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
  Apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija jāiesniedz Būvvaldei portālā www.bis.gov.lv/bis.
  Būvvalde vienkāršotas atjaunošanas ieceri izskata 14 dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartes I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.
  Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Būvvaldē lēmuma pieņemšanai.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
 • MK Nr.748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" https://likumi.lv/doc.php?id=252615
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 08.03.2004. not. Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85432
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 30.06.2015. not. Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”" http://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
 • MK 30.06.2015. not. Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”" http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" Teritorijas_izmant_un_apbuves_noteik.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu BV_161_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Veidlapa "Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu. I daļa" (veidlapa Nr. BV_161) ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
  - būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  - skaidrojošs apraksts;
  - grafiskie dokumenti;
  - citi dokumenti;
  - maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 'Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu' maksas pakalpojums.

  Iesniedzot Apliecinājuma karti Rīgas pilsētas būvvaldē:
  fiziskām personām - EUR 35,57
  juridiskām personām - EUR 44,11

  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Četrpadsmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.

  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Portāls   -   Būvniecības ieceres dokumentāciju elektroniski iesniedz, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.bis.gov.lv/bis
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Atbilde uz iesniegtu būvniecības ieceres dokumentāciju pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs, Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +371 67012889; +371 67105800 , Fakss: +371 67037934 , E-pasta adrese: kac@riga.lv , WWW: http://www.rpbv.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļa, Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības atļauju nodaļa, Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +371 67012905, +371 67012940, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 - 16.00
  Trešdiena: 9.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs:Rīgas pilsētas pašvaldība Reģ. nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV26NDEA0020100000002
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība