Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvniecības darbu veikšanai nepieciešama visu esošo un perspektīvo inženiertīklu plānveidīga izvietošana ielu sarkanajās līnijās, ievērojot Latvijas normatīvajos aktos izvirzītās prasības.
1. Projektējot inženierbūves būvniecību (piem. inženierkomunikāciju tīkls, reklāmas objekts, iela, tilts, žogs), trases ierāde jāsaņem pirms būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes.
2. Projektējot ēkas būvniecību, trases ierāde jāsaņem pēc nepieciešamības saskaņā ar būvatļaujā izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem.
Iesniedzējs atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 612.8.apakšpunktam vai Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 59.punktam iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā aizpildītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Pēc inženierkomunikāciju trašu ierādes vai reklāmas objektu novietnes piesaistes saņemšanas attiecīgā jomā sertificēts projektētājs izstrādā konkrēto inženierrisinājumu daļu.
Saņemto trases ierādi:
1) projektējot inženierbūves būvniecību, pievieno izstrādātajam būvprojektam minimālā sastāvā un iesniedz būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai;
2) projektējot ēkas būvniecību, pievieno iztrādātajam būvprojektam un iesniedz būvvaldē atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • MK 16.09.2014. not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269168
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 19.08.2014. not. Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” http://likumi.lv/doc.php?id=269032
 • MK 30.09.2014. not. Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269199
 • MK 30.09.2014. not. nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" http://likumi.lv/doc.php?id=269200
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.12.2000. sn. Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=1492
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei BV_107_v4.doc
 • Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei BV_118_v3.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Inženierkomunikāciju trašu ierādei:
  1. aizpildīta veidlapa "Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei" (veidlapa Nr. BV_107);
  2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņots topogrāfiskais uzmērījuma plāns 2 eksemplāros M 1:500 vai M 1:250 (Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un vietās, kur inženierkomunikāciju izvietojums M 1:500 nav pārskatāms). Vienā eksemplārā uzrādīt projektējamās inženierkomunikāciju trases priekšlikumu. Apstiprinātā plāna derīguma termiņš - 1 gads;
  3. spēkā esoši inženierkomunikāciju pārvaldītāja (piem. SIA "Rīgas ūdens", AS "Latvijas gāze" u.c.) izdotie tehniskie noteikumi;
  4. esošo ielu ceļu daļas plānojuma izmaiņu gadījumā pievienot ģenerālplāna rasējuma lapu ar Rīgas domes Satiksmes departamenta un Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas apliecinājumu;
  5. pasūtītāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);
  6. maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Reklāmas objektiem:
  1. aizpildīta veidlapa "Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei" (veidlapa Nr. BV_118);
  2. ceļu norādes un neizgaismota reklāmas objekta novietne uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izdota inženiertīklu pārskata plāna vai izgaismota reklāmas objekta novietne ar elektrokabeļa guldīšanu zemē uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņota topogrāfiskā uzmērījumu plāna M 1:500 (Vecrīgā M 1:250), kas iepriekš saskaņota ar VAS "Latvijas Valsts ceļi";
  3. reklāmas objekta vizualizācija;
  4. reklāmas objekta un pamatu izmēri;
  5. pasūtītāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona); 6. maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
  2. Pieprasot Būvvaldē izsniegt inženierkomunikāciju trašu piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
  - inženierkomunikāciju ierāde trasei līdz 100m - 65.45 EUR, katri nākamie 100m - papildus 19.92 EUR.
  3. Pieprasot Būvvaldē izsniegt reklāmas objektu novietnes piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā
  - vienam objektam - 31.30 EUR.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Dokumentu izskatīšana 1 mēneša laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Uz precīzu e-pasta adresi, ja iesniegts elektroniski noformēts dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 , Tālrunis: +371 67012889 / +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments (reģ.Nr. 90011524360) "Luminor Bank AS" konta Nr. LV85NDEA0020100000007
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība