Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļauja (licence) kremācijas veikšanai
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atļaujas (licences) izsniegšana kremācijas veikšanai
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Speciālo atļauju (licenci) kremācijas veikšanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Kremācija atļauta tikai šim nolūkam piemērotās ēkās - krematorijās.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 29.06.2010. not. Nr.600 "Kremācijas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=212621
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1.Iesniegums (veidlapu skatīt MK not.600 pielikumā); 2.dokumenti, kas apliecina komersanta tiesības izmantot nekustamo īpašumu (ēku) kremācijas veikšanai, ja šis nekustamais īpašums nav komersanta īpašumā; 3.dokumenti, kas apliecina, ka ēkā, kurā komersants veiks kremāciju, ir: 3.1. atsevišķa telpa, kurā ir speciāla krāsns miruša cilvēka (turpmāk - mirušais) ķermeņa kremēšanai; 3.2. telpa, kurā mirušo sagatavo kremācijai, un vieta mirušā uzglabāšanai temperatūrā, kas nepārsniedz 4 °C; 3.3. atsevišķa telpa, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā; 4. dokumenti, kas apliecina, ka minētās telpas un telpa, kurā komersants kārto lietvedību, ir aprīkotas ar signalizāciju un piekļuves kontroles sistēmu un nodrošinātas pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu; 5. valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija vai ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruka, kurā norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis maksātājs. Ja maksājums veikts ar internetbankas starpniecību un veiktā maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, komersants to var nosūtīt uz attiecīgās pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi. Vienlaikus ar iesniegumu komersants var arī iesniegt (ne vecākus par vienu mēnesi): Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu; informāciju no Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes par to, vai komersants ir saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva EUR 113.83 apmērā. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva EUR 14.23 apmērā. Valsts nodevu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā. (sk. MK 29.06.2010. noteikumus Nr.600 "Kremācijas noteikumi")
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu privātpersonai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Korespondence   -   Rīgas pilsētas izpilddirektoram, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050;
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, Tālrunis: +371 67105361; +371 67105489; +371 67026070, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības, NMR kods 90011524360, kontā LV85NDEA0020100000201, AS Luminor Bank, kods NDEALV2X, vai kontā LV11UNLA0002001130201, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība