Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būvatļaujas pārreģistrācija
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Būvatļaujas pārreģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā, projektēšanai un būvdarbiem - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā (Būvniecības likuma 1.panta 1.apakšpunkts).
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 130.punkts nosaka, ka iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs iesniedz pasūtītājs. Gadījumos, kad mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 'Ēku būvnoteikumi' 99.punktu, būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē būvvaldi, un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas.
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 04.09.2018. not. Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 19.08.2014. not.Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” http://likumi.lv/doc.php?id=268552
 • MK 25.02.2003. not. Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • IESNIEGUMS PAR BŪVATĻAUJAS PĀRREĢISTRĀCIJU SAKARĀ AR BŪVNIECĪBAS PROCESA DALĪBNIEKU MAIŅU BV_114_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1.Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (veidlapa Nr.BV_114_v2.pdf);
  2.Būvatļauja (oriģināls);
  3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  4.Informācija par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš).

  Ja būvdarbus veic būvētājs: saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 'Vispārīgie būvnoteikumi' 2.8.apakšpunktu būvētājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs, jo būvētājs uzņemas būvuzņēmēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.

  Ja būvdarbus veic būvuzņēmējs: būvuzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus un ir atbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā atbilstoši būvdarbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos noteiktajai darbu veikšanas secībai, kā arī par būvuzņēmēja rīkojumu sekām.

  Noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp būvuzņēmēju un pasūtītāju par būvniecības darbiem konkrētajā būvobjektā, bet ne mazāk kā EUR 14228,72.

  Noslēdzot līgumu uz gadu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visos būvuzņēmēja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā EUR 71143,59.

  Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, iesaka Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centra vai Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības atļauju nodaļas atbildīgie darbinieki.

  Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916. 'Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība'.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bez maksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.

  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt būvatļauju ar pielikumu, kurā veikta būvniecības dalībnieku pārreģistrācija.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67012889, +37167105800, Fakss: +371 67037934, , E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105465; +371 67181537, Fakss: +371 67012805 , E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība