Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Izsniegt atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai vai darbībai
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Lai Rīgas pilsētā izveidotu un uzsāktu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbību, nepieciešams saņemt pašvaldības izsniegtu atļauju.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ieroču aprites likums http://likumi.lv/ta/id/305818
 • MK 01.11.2011. not. Nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=238948
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu (skatīt MK noteikumu pielikumu), kurā iekļauj šādas ziņas:
  1. juridiskā persona: juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. 2. fiziskā persona: vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts); deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese; 3. šautuves (šaušanas stenda) adrese; 4. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs; 5. informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām; 6. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).
  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 1. šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda) plānā - šaušanas stenda atrašanās vietu, izvietojumu apvidū, šaušanas virzienu, attālumu līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garumu, drošības joslas lielumu, norobežojumu izvietojumu, bīstamās zonas norobežojuma veidu, šāviņu uztvērēja veidu un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiku; 2. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda: šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību; apmeklētāju reģistrācijas kārtību; drošības prasības; kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību; šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus; 3. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Vietējā pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas:
  1. triju darbdienu laikā pieprasa: 1.1. būvvaldei - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, kā arī šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām; 1.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem; 2. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc minēto atzinumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai vai par atteikumu izsniegt atļauju.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot to uz e-pasta adresi: riga@riga.lv
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Korespondence   -   Rīgas pilsētas izpilddirektoram, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   pēc iesniegumā norādītās adreses
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, Tālrunis: +371 67105361; +371 67105489; +371 67026070, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība