Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta 1.apakšpunktam būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā - projektēšanai un būvdarbiem - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā
Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 80.punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi; pārējām būvēm - astoņi gadi.
Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 81.punktam maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi. Šajā laikā ieskaita arī būvdarbu pārtraukšanas laiku, ja tas veikts pēc būvatļaujas saņēmēja lūguma. Maksimālajā būvdarbu veikšanas ilgumā netiek ieskaitīts laiks, kad būvdarbi tika pārtraukti, pamatojoties uz institūcijas lēmumu, ja tas nav saistīts ar pārkāpumiem būvniecībā.
Saskaņā ar Ministru kabienta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" (turpmāk - Ēku būvnoteikumi) 94.punktā noteikto, būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 96. vai 97. punktā minēto nosacījumu izpildes.
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 96.punktu, ja saskaņā ar šo noteikumu 95. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanu) pagarina uz būvvaldes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts izpildmērījuma plānu par ēkas novietni un tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Ja ēka minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, būvvalde var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu.
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 97.punktu, ja ēka, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu', vai tās kārta (ja ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Izmantojot E-pakalpojumu "Būvatļauju meklētājs" var noskaidrot informāciju par izsniegtās būvatļaujas statusu un izsniegšanas datumu, derīguma termiņu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 04.09.2018. not. Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 19.08.2014. not.Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” http://likumi.lv/doc.php?id=268552
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par būvatļaujas termiņa pagarināšanu BV_113_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (veidlapa Nr. BV_113);
  2. Būvatļauja (oriģināls);
  3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
  4. Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija.
  5.Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
  6. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns.

  Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916. 'Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība'.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bez maksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.

  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Portāls   -   Izmantojot E-pakalpojumu "Būvatļauju meklētājs" var noskaidrot informāciju par izsniegtās būvatļaujas statusu un izsniegšanas datumu, derīguma termiņu.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.riga.lv/servicestarter.ashx?sid=BUVATLAUJAS
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā saņemt būvatļauju ar pielikumu, kurā norādītas derīguma termiņa izmaiņas.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 , Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800 , Fakss: +371 67037934 , E-pasta adrese: kac@riga.lv , WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa Amatu iela 4, Rīga, LV-1050,, Tālrunis: +371 67105465, +371 67181537, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00 - 19:00
  Otrdiena: 09:00 - 16:00
  Trešdiena: 09:00 - 16:00
  Ceturtdiena: 09:00 - 19:00
  Piektdiena: 08:00 - 14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība