Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izziņas un informatīvas vēstules par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu neesamību sagatavošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un parāda neesamību tiek gatavotas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāriem, tiesai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus un citos gadījumos
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • MK 18.04.2000. not. Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=5027
 • MK 20.06.2006. not. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" http://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga
 • RD 18.12.2012. sn. Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254268
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Veidlapa informācijas sniegšanai par nekustamā īpašuma nodokli 10.pielikums_PIP_2019.doc
 • Veidlapa izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā 9.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Izziņas/ informatīvas vēstules tiek izsniegtas rakstiski uz pieprasījuma pamata. Saņemot izziņu/ informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Uz iesniegumu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu bez elektroniskā paraksta
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Nosūta iesniegumu
 • Portāls   -   Iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai www.epakalpojumi.lv , izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"
 • Tālrunis   -   Informāciju pieprasa pa informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=NINO
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņem elektroniski parakstītu atbildi (izziņu/ informatīvu vēstuli) . E-pasta adresei jābūt reģistrētai Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā
 • Korespondence   -   Saņem atbildi (izziņu/informatīvu vēstuli)
 • Klātiene   -   Saņem atbildi (izziņu/informatīvu vēstuli), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotā persona uzrādot pilnvarojuma apliecinājuma oriģinālu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes iela 5, Rīga, LV- 1012 , Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://www.pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība