Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā. Savukārt paziņojumu par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • MK 20.06.2006. not. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
 • MK 22.12.2009. not. Nr.1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām" http://likumi.lv/doc.php?id=202938
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" http://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga
 • RD s.n. Nr.111 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli 4.pielikums Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.doc
 • Veidlapa informācijas sniegšanai, ka nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2.pielikums_PIP.doc
 • Veidlapa par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam 1.pielikums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilde (maksāšanas paziņojums-administratīvais akts) tiek sniegta viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu apstākļu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks līdz četriem mēnešiem, bet Rīgas domes priekšsēdētājs līdz gadam, par to paziņojot iesniedzējam.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšniekam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē.
  Atgādinājums:
  Nekustamā īpašuma nodokļa objekti - zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7.panta 2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos: 1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, - viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, - viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.
  Brīdinājums:
  Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta 5.daļa nosaka, ka par pašvaldības neinformēšanu saskaņā ar šā likuma 7.panta 2.daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudu neaprēķina, ja pašvaldības budžetā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir saņemts piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas).
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas - papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu)
 • Korespondence   -   Nosūta iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu u.c.)
 • Portāls   -   Iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv (izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"), ir iespējams iegūt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izsūtītajiem maksāšanas paziņojumiem un lēmumiem, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu, kā arī ir iespēja pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā
 • Tālrunis   -   Lūdz atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=NINO
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem/ lēmumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu
 • Tālrunis   -   Saņem informatīva rakstura konsultāciju
 • E-Pasts   -   Saņem maksāšanas paziņojumu, ja e-pasta adrese reģistrēta Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā, vai saņem informatīva rakstura atbildi
 • Korespondence   -   Saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
 • Klātiene   -   Saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes iela 5, Rīga, LV - 1012 , Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība