Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļauja Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atļauja Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, kas ir preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tirdzniecības organizators - juridiska un fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai publiskā persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 18.01.2011. sn. Nr.109 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=225525
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saņemšanai Veidlapa Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saņemšanai.doc
 • Privātuma atruna iesnieguma atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saņemšanai iesniegšanas gadījumā prvat.atruna.2.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kur norādīta informācija par tirdzniecības organizatoru: fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; tirdzniecības organizatora/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese, paredzētā ielu tirdzniecības vieta, pasākuma organizators, pasākuma nosaukums, norises laiks un ilgums.
  Iesniegumam pievienojams:
  1. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
  2. aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);
  3.aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā;
  4. ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu;
  5.saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
  6. ar ielu tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts ielu tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas un aizņemto tirdzniecības vietu skaits;
  7. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
  (svarīgi: ņemt vērā, ka lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā, no 2. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas (atsevišķos gadījumos maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ( sk. RD 18.01.2011. sn Nr.109 'Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā'))
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas pilsētas izpilddirektors, ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā. Organizējot ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizators nodrošina pastāvīgu tirdzniecības dalībnieku sarakstā minētās informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām ielu tirdzniecības vietā). Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokuments.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  1. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības organizators ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā. 2.Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā (pievienotajā sarakstā) norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota. 3.Tirdzniecības dalībnieku sarakstam jābūt ar virsrakstu, kurā norādīts pasākuma nosaukums, vieta, datums, un sarakstam jābūt parakstītam no tirdzniecības organizatora puses. Tirdzniecības organizatoram jānodrošina pastāvīgu tirdzniecības dalībnieku saraksta informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir veicamas izmaiņas dalībnieku sarakstā (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām). Pašvaldība Valsts Ieņēmumu Dienestā nereģistrētai fiziskajai personai atsaka atļaujas preču pārdošanai ielu tirdzniecībā izsniegšanu, ja tirdzniecība vienlaicīgi ir paredzēta vairākās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās. 4.Tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 1) par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu; 2) par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu; 3) par noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu; 4) par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu; 5) par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un RD saistošajos noteikumos Nr.198 noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu; 6) par tirdzniecības vietu iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei tikai gadījumos, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības organizatora īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta; 7) par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.
  Brīdinājums:
  1. Ja ielu tirdzniecība pasākuma laikā tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu tikai gadījumos, kas minēti RD 19.04.2016. sn Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 2.punktā. 2. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ja: 1) Paredzētā tirdzniecības vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē; 2) Pašvaldība ir pieprasījusi, bet paredzētās tirdzniecības vietas izvietojums un estētiskais noformējums nav saskaņots ar būvvaldi; 3) Paredzētā tirdzniecības vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi; 4) Paredzētajā tirdzniecības vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi; 5) Paredzētā tirdzniecības vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 6) Līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka darbībā atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi.
  7) paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;
  8) iesnieguma iesniedzējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53., Tālrunis: +371 80000800
 • Korespondence   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050
 • Portāls   -   Lai būtu pieejami Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi e-vidē (www.eriga.lv ), juridiskām personām nepieciešams vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai tā teritoriālās atrašanās vietās, kur saņemams lietotāja pieteikšanās vārds un parole
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/AuthenticationProviders/Authenticate.aspx?ReturnUrl=%2fAuthorized%2fService.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Elektroniski parakstīta atļauja ir pieejama www.eriga.lv, sadaļā "Tirdzniecības atļaujas", sk. "Rīgas pilsētas pašvaldības izsniegtie dokumenti"
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietas pieprasītāja norādīto e-pasta adresi
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53., Tālrunis: +371 80000800
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53., Tālrunis: +371 80000800 , Tālrunis: + 371 67181027, Fakss: + 371 67181027, E-pasta adrese: laine.rodzina@riga.lv, WWW: https://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības, kontā LV83UNLA0020100000005, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90011524360; vai LV42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle "Luminor Bank AS", kods: NDEALV2X, reģistrācijas Nr.90011524360, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība