Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļauja Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atļauja Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, kas ir preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tirdzniecības dalībnieks var būt juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību; fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces: 1. Pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 1) izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus; 2) grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 3) augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 4) mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 2. Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 3. Mežu reproduktīvo materiālu; 4. Pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 5. Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 18.01.2011. sn. Nr.109 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=225525
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanai Veidlapa Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanai.doc
 • Privātuma atruna atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanai iesniegšanas gadījumā privat.atruna.1.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kur norādīta informācija par tirdzniecības veicēju: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un/vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; tirdzniecības veicēja/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese, paredzētā ielu tirdzniecības vieta, pasākuma nosaukums, organizators, norises laiks un ilgums.
  Iesniegumam pievienojams:
  1. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
  2. Aktuāla tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);
  3. aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā
  4. ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu;
  5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
  6. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

  (svarīgi: ņemt vērā, ka lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā, no 2. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas (atsevišķos gadījumos maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās (sk. RD 18.01.2011. sn Nr.109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā"))
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas pilsētas izpilddirektors, ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā. Tirdzniecības dalībniekam minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības dalībnieks ir iekļauts ielu tirdzniecības organizēšanas iesniegumam pievienotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokuments.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.
  Brīdinājums:
  Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ja: 1. Paredzētā tirdzniecības vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē; 2. Pašvaldība ir pieprasījusi, bet paredzētās tirdzniecības vietas izvietojums un estētiskais noformējums nav saskaņots ar būvvaldi; 3. Paredzētā tirdzniecības vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi; 4. Paredzētajā tirdzniecības vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi; 5. Paredzētā tirdzniecības vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 6. Līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka darbībā atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi.
  7.paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;
  8.iesnieguma iesniedzējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās: Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
 • Portāls   -   Lai būtu pieejami Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi e-vidē (www.eriga.lv ), juridiskām personām nepieciešams vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai tā teritoriālās atrašanās vietās, kur saņemams lietotāja pieteikšanās vārds un parole: https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx.'
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/AuthenticationProviders/Authenticate.aspx?ReturnUrl=%2fAuthorized%2fService.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Elektroniski parakstīta atļauja ir pieejama www.eriga.lv, sadaļā "Tirdzniecības atļaujas", sk. "Rīgas pilsētas pašvaldības izsniegtie dokumenti"
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz tirdzniecības dalībnieka norādīto e-pasta adresi
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās: Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Apmeklētāju pieņemšanas centrs Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālajās atrašanās vietas: Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. Tālrunis: +371 80000800 , Tālrunis: + 371 67181027, Mobilais tālrunis: + 371 67181027, Fakss: + 371 67181027, E-pasta adrese: laine.rodzina@riga.lv, WWW: https://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības, kontā LV83UNLA0020100000005, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90011524360; vai LV42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle "Luminor Bank AS", kods: NDEALV2X, reģistrācijas Nr.90011524360, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība