Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Rīgas pilsētas pašvaldības kontos (saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90011524360): AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X, bankas konts LV38UNLA0002000130130, AS "Swedbank", bankas kods HABALV22, bankas konts LV79HABA0551005802493, AS "Citadele banka", bankas kods PARXLV22, bankas konts LV75PARX0000570030007, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods NDEALV2X, bankas konts LV25NDEA0000082556996, bankas kods RIKOLV2X, konts LV82RIKO0002013186390, un VAS "Latvijas pasts" nodaļās, kods LPNSLV21, konts LV36LPNS0001001080905.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • MK 18.04.2000. not. Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=5027
 • MK 20.06.2006. not. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Veidlapa kļūdaini veikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšanai 15.pielikums_PIP.doc
 • Veidlapa pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai 14.pielikums_PIP.doc
 • Veidlapa radušās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas pārskaitīšanai 13.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Motivēts iesniegums, maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju), pilnvarotajām personām - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilde (vēstule) uz iesniegumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var pārsūdzēt Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu
 • Klātiene   -   Iesniedz motivētu iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju)
 • Korespondence   -   Nosūta motivētu iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju)
 • Portāls   -   Iesniedz motivētu iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=NINO
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņem elektroniski parakstītu atbildi (vēstuli, administratīvo aktu)
 • Korespondence   -   Saņem atbildi (vēstuli, administratīvo aktu)
 • Klātiene   -   Saņem atbildi (vēstuli, administratīvo aktu)
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes ielā 5, Rīga, LV -1012 , Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://www.pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība