Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Lietošanas mērķi nosaka, ja: a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis. Lietošanas mērķa maiņu ierosina: a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības; b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību; c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams; f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • MK 02.08.2016. not. Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
 • MK 20.06.2006. not. Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=139503
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Veidlapa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai 12.pielikums.doc
 • Veidlapa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai 11.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums, īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas, pilnvarotajām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Lēmums par administratīvā akta par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem izdošanu tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesnieguma iesniedzējam
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var pārsūdzēt Rīgas domes Finanšu departamenta direktoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu un dokumentus (īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas), pilnvarotajām personām - jāiesniedz pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas)
 • Korespondence   -   Nosūta pa pastu iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem (īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas, pilnvarotajai personai - pilnvara) adresātam Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde Rīgā, Terēzes ielā 5, LV 1012
 • Portāls   -   Iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=NINO
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņem elektroniski parakstītu lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
 • Korespondence   -   Saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
 • Klātiene   -   Saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes iela 5, Rīga, LV -1012 , Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://www.pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība