Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai apkures veida maiņai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izskatīt un izvērtēt iesniegumus atļaujas izsniegšanai lokālo siltuma avotu izbūvei vai rekonstrukcijai, apkures veida maiņai.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ( turpmāk - Departaments) izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavo
informāciju Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijai lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu:
1. Lokālo siltuma avotu izbūvei ēkās/būvēs/telpās un jaunbūvēs.
2. Lokālo siltuma avotu rekonstrukcijai ēkās/būvēs/telpās.
3. Apkures veida maiņai ēkās/būvēs/telpās.
4. pieslēgšanai vai atslēgšanai no cen tralizētās siltumapkures sistēmas

Daudzdzīvokļu mājās, mainot apkures veidu mājai vai atsevišķam dzīvoklim, jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmums ar piekrišanu apkures veida maiņai.

Lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā,
atbilstoši Latvijas Republikas likumu, Rīgas domes esošo normatīvo aktu prasībām un centralizētās siltumapgādes darbības zonai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Enerģētikas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49833
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums „Par piesārņojumu” http://www.likumi.lv/doc.php?id=6075
 • RD 22.09.2015. sn. Nr.167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli" http://likumi.lv/ta/id/280452-par-gaisa-piesarnojuma-teritorialo-zonejumu-un-siltumapgades-veida-izveli
 • Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcija 2006.-2016.gadam 185.RDSiltumaKoncepcija.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
  1) iesniegums;
  2) īpašuma piederību apliecinošo dokumentu kopijas;
  kopija;
  3) pilnvarotām personām - pilnvaras kopija;
  4) vēstule apsaimniekotājam par siltumavota maiņu - kopija;
  5) skursteņslaucītāja akts par ventilācijas un dūmvada stāvokli (dzīvoklim/neapdzīvojamai telpa);
  6) dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas plāna kopija no inventarizācijas lietas;
  7) daudzdzīvokļu mājas kopīpašnieku lēmums ar piekrišanu apkures veida maiņai;
  8) plānotā siltuma avota jauda, jaudas palielielinājums pie siltumavota rekonstrukcijas, kurināma veids.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Mājokļu un vides departamenta faktisko rīcību var pārsūdzēt pie Mājokļu un vides departamenta direktora. Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu elektroniski pa e-pastu uz adresi dmv@riga.lv. Dokumentiem jābūt ar drošo elektronisko parakstu.
 • Klātiene   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Inženierkomunikāciju nodaļā un saņem komisijas sēdes protokola izraksta oriģinālu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments , Brīvības ielā 49/53, Rīgā LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa; , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012540, +37167012457, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.00 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība