Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Laulības reģistrēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai), kā arī izņēmuma kārtā - nepilngadīgas personas. Elektroniski iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
 • MK 24.09.2013. not. Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214
 • RD 15.04.2008. lēmums Nr.3565 "Par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumiem" 3565.RD.lemums-15.04.2008.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par laulības noslēgšanu Iesniegums par laulības noslēgšanu.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu;
  4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
  4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - 14,00 EUR. Saskaņā ar Rīgas domes 15.04.2008. lēmumu Nr.3565: laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija 35,01 EUR ; laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā 60,00 EUR; laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 150,00 EUR stundā.
  No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):
  - personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  - personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  - personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  - bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  - daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Personu salaulāšanās noris ne ātrāk kā viena mēneša laikā un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulību iesniegums. Elektroniskais iesniegums ir iesniegts pēc tā pārbaudes un pieņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, par ko tiek paziņots iesniedzējiem.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegums par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
 • Klātiene   -   Jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu ielā 1, Rīga LV - 1006, Tālrunis: +371 67181314, E-pasta adrese: dznv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; maksas pakalpojumiem -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +371 67105268; +371 67181261, E-pasta adrese: dzn@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; maksas pakalpojumiem -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga LV-1007, Tālrunis: +371 67181321, E-pasta adrese: dznp@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; maksas pakalpojumiem -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026670, E-pasta adrese: dznz@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva - Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV85NDEA 0020100000201; maksas pakalpojumiem -Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība