Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu izsniegt pārvadātājiem speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai nodarbotos ar taksometru komercpārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci)
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs ir arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Autopārvadājumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36720
 • MK 06.03.2018. not. Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. https://likumi.lv/ta/id/297818-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-specialas-atlaujas-licences-izsniegsanu-komercparvadajumiem-ar-autotransportu
 • MK 06.03.2018. not.Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru" https://likumi.lv/ta/id/297820-prasibas-planosanas-regiona-un-republikas-pilsetas-specialas-atlaujas-licences-sanemsanai-un-kartiba-kada-veicami
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā) Izmainas_licences_tarifu_plana.doc
 • Pieteikums speciālās atļaujas (licences) anulēšanai pasažieru pārvadāšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Pieteikuma_forma_licences_anulesana.docx
 • Pieteikums speciālās atļaujas (licences) piešķiršanai pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Pieteikuma_forma_licences_sanemsana.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums, kam pievienots dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai; paziņojums par pārvādājumu tarifiem
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  MK 06.03.2018. noteikumi Nr.146 paredz valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - 50.00 EUR, par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - 8.00 EUR.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Valsts nodevu maksā pirms pieteikuma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas
  Brīdinājums:
  Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu -

  uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 280 EUR līdz 700 EUR, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas un atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Pieteikums un dokumenti ar elektronisko parakstu jānosūta uz Satiksmes departamenta e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, 514.kab., 606.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv tiek publicēta informācija par pārvadātājiem piešķirtajām speciālajām atļaujām (licencēm) un saskaņotajiem tarifu plāniem
 • Korespondence   -   Pa pastu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā tiek paziņoti atteikumi izsniegt speciālo atļauju (licenci)
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļa (500.kab., 514.kab.), Tālrunis: +371 67012719, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.00
  Ceturtdiena: 9.00-12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: AS 'Luminor Bank' Bankas kods: NDEALV2X Konts: LV77NDEA0023400000000
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība