Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas tirgoties pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības vietās (ar pastāvīgām tirdzniecības vietu adresēm var iepazīties Rīgas pilsētas izpilddirekcijās), iesniedz Rīgas rajona vai priekšpilsētas izpilddirekcijā, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, iesniegumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 18.01.2011. sn. Nr.109 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=225525
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • RD ID 29.04.2016. rīkojums Nr.180-ir "Par saskaņotajām pastāvīgajām ielu tirdzniecības vietām” https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Business/tirdzniecibas-vietas-saskanotas/default.htm
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā saņemšanai Iesniegums.ielu.tirdzn.past..doc
 • Privātuma atruna iesnieguma atļaujas ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā saņemšanai iesniegšanas gadījumā prvat.atruna.9.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā saņemšanu.
  Iesniegumam klāt pievienojams:
  1.Tirdzniecības sortiments;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietas projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietu būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);
  3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, vai pašvaldības nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;
  4. Pašaudzētas produkcijas izcelsmes vietu apliecinoši dokumenti.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Pašvaldības nodeva saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums tiek sniegts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas maksas kvīts iesniegšanas dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors.
  Atgādinājums:
  Personai, kur vēlas tirgoties pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības vietās, ir pienākums saņemt tirdzniecības atļauju.
  Brīdinājums:
  Par tirgošanos bez ielu tirdzniecības atļaujas var sodīt administratīvā kārtā saskaņā ar Rīgas domes 19.04.2016..saistošajiem noteikumiem Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona, kura vēlas tirgoties kādā no pašvaldības noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, attiecīgajā Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai personas izvēlētajā ielu tirdzniecības vietā, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, izpilddirekcija sagatavo rakstisku tirdzniecības atļauju vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā. Tirdzniecības atļaujas Centra rajona teritorijā pēc pieprasījuma var saņemt Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Kurzemes rajons, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, Fakss: +371 67613950, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Centra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003. Atļauju saņemšana iespējama arī RD Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: RD Finanšu departaments Reģ. Nr. 90000064250 Konts: LV83UNLA0020100000005 AS SEB banka Kods: UNLALV2X vai LV42NDEA0020100000005, Luminor Bank AS', kods: NDEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250 Maksājuma mērķis: Rīgas ______ izpilddirekcija, pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību ___________ (norādīt adresi)
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība