Lūdzu izvēlieties autorizācijas veidu.

Lai autorizētos eriga.lv portālā Jums nepieciešams: lietotājvārds un parole, interneta bankas konts kādā no zemāk norādītajām bankām vai elektroniskais paraksts.
Autorizācijas moduļa lietotāja rokasgrāmatu skatīt šeit
Informējam, ka Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, lai saņemtu e-pakalpojumus ir nodrošināta iespēja autentificēties izmantojot arī www.latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli. Vienotais pieteikšanās modulis nodrošina iespēju autentificēties izmantojot gan internetbanku autentifikācijas līdzekļus, gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas karti (e-ID), gan Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti.
Copyright © 2003-2020, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība