Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 134
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Afišu izvietošana
Aktualizētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā (Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē)
Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei. I daļa (ieceres dokumentācija)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājuma karte ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Atļaujas izsniegšana darbu veikšanai iekškvartālos
Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai apkures veida maiņai
Atļaujas izsniegšana Rīgas transporta būvju (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) elementu aizņemšanai (izmantošanai) un darbu veikšanai uz tām
Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detāplānojumu vai lokālplānojumu izsniegšana
Atzinuma sniegšana par detālplānojumiem, lokālplānojumiem un būvniecības iecerēm
Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes (Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes)
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana energoapgādes būvēm
Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām)
Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
1 līdz 20 no 134
Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība