Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 23
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem dokumentiem
Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Iepazīšanās ar Rīgas domes Sekretariāta lietvedībā, kā arī Arhīva fondos esošajiem dokumentiem
Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā
Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem
Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Juridiskā konultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos
Kārtības uzturēšana par maksu
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīva izziņu un dokumentu izrakstu un kopiju izsniegšana
Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumu, Rīgas domes lēmumu un normatīvo aktu atvasinājumu, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumu izsniegšana
Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana.
Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana
Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana
Sarakstes dokumentu atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļas lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem
Sociāltiesiska rakstura izziņu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem dokumentiem (no 1944.gada) par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas un Rīgas domes darbiniekiem
1 līdz 20 no 23
Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība