Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana no Rīgas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes konkrētām vajadzībām ( ar licenci)
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ģeotelpisko informāciju izsniedz, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai sākot no 2003.gada ir bijis izgatavots topogrāfiskais plāns un attiecīgā topogrāfiskā informācija iekļauta Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē vai pieprasījums atbilst šādiem kritērijiem:
- Pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);
- Pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);
- Pieprasītājs ir studējoša persona (turpmāk - students), kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei;
Pēc pieprasījuma izvērtēšanas tiek izsniegta licence vai atļauja par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu (turpmāk - Licence). Ģeotelpiskā informācija tiek sagatavota *.dgn vai *.dwg datņu formātā un nodrošināta iespēja to lejupielādēt vai saņemt klātienē, iekopējot pieprasītāja datu nesējā.

"Studentiem Licences parakstīšana un informācijas izsniegšana tiek nodrošināta tikai klātienē.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  - Pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);
  - Pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);
  - Pieprasītājs ir studējoša persona (turpmāk - students), kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • MK 30.08.2011. not. Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība" https://likumi.lv/doc.php?id=235498
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums - Ģeotelpiskās informācijas izmantošanai diplomdarba vai studiju darba izstrādei Pieprasijums_GI_izsniegsana_studentiem.docx
 • Pieprasījums - Ģeotelpisko datu kopas izmantošanai Pieprasijums_GI_izsniegšana.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieprasījumam jāpievieno kartogrāfiskais materiāls (zemes robežu plāns u.tml.) ar iezīmētu teritoriju, par kuru tiek pieprasīta ģeotelpiskā informācija.
  "Studentiem papildus jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka ģeotelpiskās informācijas pieprasītājs ir attiecīgās iestādes students un izstrādā diplomdarbu vai studiju darbu, norādot darba nosaukumu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Administratīvais process:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   jānosūta aizpildīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Klātiene   -   Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē (Amatu iela 4, 401.kabinets) vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   ar drošu elektronisko parakstu parakstīta Licence, tiek nosūtīta uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi. Pieprasītājam tiek nosūtīta saite informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas);
 • Klātiene   -   Licences parakstīšana klātienē. Pieprasītāja Licences eksemplārs var tikt nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi. Pieprasītājam tiek nosūtīta saite informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas) vai informācija tiek iekopēta pieprasītāja datu nesējā. ! Studentiem Licences parakstīšana un informācijas izsniegšana tiek nodrošināta tikai klātienē.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Amatu iela 4, 401.kabinets, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14:00-18:00
  Ceturtdiena: 14:00-18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība