Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieņem lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, izstrādājot tematisko plānojumu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pārskatīt Rīgas pilsētas teritorijā esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas un, balstoties uz spēkā esošā normatīvā regulējuma prasībām un Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem, sagatavot priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu pārkārtošanai.Sagatavot jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai, vienlaikus veicinot dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu un ilgtspējīgu efektīvu un racionālu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu var ierosināt:
  1. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), kuram dzīvojamai mājai funkcionāli niepieciešamais zemes gabals nodots nomā uz 99 gadiem;
  2. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), ja dzīvojamai mājai noteiktais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji peder citai fiziskajai vai juridiskajai personai;
  3. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala īpašnieks, kas nav privatizētā objekta īpašnieks.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju http://likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 8.09.2015. not. Nr.522 "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība" http://likumi.lv/ta/id/276617-privatizejamai-dzivojamai-majai-funkcionali-nepieciesama-zemes-gabala-noteiksanas-kartiba
 • RD 3.11.2015. sn Nr.177 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/278101-dzivojamai-majai-funkcionali-nepieciesama-zemesgabala-parskatisanas-saistosie-noteikumi
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu (iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai zemes īpašnieks) (oriģināls);
  2. Pilnvarotas personas rakstisks pilvarojums (oriģināls);
  3.Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapas, vai cits dokuments, kas apstiprina dzīvokļu īpašnieku vienošanos par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu (oriģināls) ;
  4. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu korekcijas piedāvājums ( grafiskais attēls - piesaistītā zemes gabala robežas un platība) (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Informāciju par zemes gabala pārskatīšanas procesa uzsākšanu Komisija nosūta iesniedzējam 23 darba dienu laikā. Lēmumu attiecība uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par pārskatīšanas ierosināšanu. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeidzama ne vēlāk kā divu gadu un sešu mēnešu laikā no dienas, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu kļuvis neapstrīdams.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007)
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   dmpk@riga.lv - iesniedzami dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Dokumentu iesniegšana : Komisijā: Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, 2.kab. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46
 • Korespondence   -   Komisijā: Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46
 • Tālrunis   -   +37167012689
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma pieprasījumā norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Dokumentu saņemšana: Komisijā: Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV1011, 2.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67012689, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00. (Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās no 14.00 līdz 18.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.15.
  Trešdiena: 8.30 - 17.15.
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15.
  Piektdiena: 8.30 - 16.15
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga: Kungu iela 7/9,LV-1539; Daugavpils iela 31,LV-1003; Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002; Brīvības iela 49/53, LV-1010, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 -18.00 (Brīvības ielā 49/53: 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8:30 -17.00 (Kungu ielā 7/9: 8.15 - 17.00; Brīvības ielā 49/53: 8.00 - 19.00)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Kungu ielā 7/9: 8.15 - 17.00; Brīvības ielā 49/53: 8.00 - 19.00)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9: 8.15 - 18.00; Br;iv;ibas ielā 49/53: 8.00 - 19.00)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Kungu ielā 7/9: 8.15 - 16.00; Brīvības iela 49/53: 8.00 - 19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība