Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieņem lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, izstrādājot tematisko plānojumu. Sagatavo Rīgas domes lēmumu projektus par tematiskā plānojuma izstrādi.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pārskatīt Rīgas pilsētas teritorijā esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas un, balstoties uz spēkā esošā normatīvā regulējuma prasībām un Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem, sagatavot priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu pārkārtošanai.Sagatavot jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai, vienlaikus veicinot dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu un ilgtspējīgu efektīvu un racionālu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu var ierosināt:
  1. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), kuram dzīvojamai mājai funkcionāli niepieciešamais zemes gabals nodots nomā uz 99 gadiem;
  2. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), ja dzīvojamai mājai noteiktais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji peder citai fiziskajai vai juridiskajai personai;
  3. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala īpašnieks, kas nav privatizētā objekta īpašnieks.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Attīstības plānošanas sistēmas likums http://likumi.lv/doc.php?id=175748
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=193573
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums "Par autoceļiem" http://likumi.lv/doc.php?id=65363
 • Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" http://likumi.lv/doc.php?id=51522
 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
 • Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju http://likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Reģionālās attīstības likums http://likumi.lv/doc.php?id=61002
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • Vides aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=147917
 • Zemes ierīcības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=144787
 • Zemes pārvaldības likums https://likumi.lv/doc.php?id=270317
 • MK 30.04.2013. not. Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=256866
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu (iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai zemes īpašnieks);
  2. Pilnvarotas personas rakstisks pilvarojums;
  3.Informācija par attiecīgās mājas pārvaldnieku (nosaukums, adrese);
  4.Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapas, vai cits dokuments, kas apstiprina dzīvokļu īpašnieku vienošanos;
  5. Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu korekcijas piedāvājums ( grafiskais attēls - piesaistītā zemes gabala robežas un platība).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Informāciju par zemes gabala pārskatīšanas procesa uzsākšanu Komisija nosūta iesniedzējam 15 dienu laikā. Bet lēmumu attiecība uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu pašvaldība pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par pārskatīšanas ierosināšanu. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeidzama ne vēlāk kā divu gadu un sešu mēnešu laikā no dienas, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu kļuvis neapstrīdams.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007)
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņemt konsultāciju var 28.kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Klātiene   -   Saņemts konsultāciju un iesniegt iesniegumu
 • Korespondence   -   Iesniegt iesniegumu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma pieprasījumā norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, 28.kabinets
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67012694, Fakss: +371 67181332, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.30 - 18.00.
  Otrdiena: 9.30 - 17.15.
  Trešdiena: 9.30 - 17.15.
  Ceturtdiena: 9.30 - 17.15.
  Piektdiena: Nav apmeklētāju pieņemšana
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība