Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, nodrošināt pamatvajadzības, vispusīgu audzināšanu un personības attīstību, sniegt sociālo un medicīnisko aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un veicināt bērnu atgriešanu ģimenē, kā arī atbalstīt bērnu nodošanu adopcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Radīt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna centienus būt patstāvīgam.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas institūcijā (bērnu namā) pakalpojumu:
  1. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
  2. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz mājokļa jautājuma atrisināšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, bet ne ilgāk, kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Bērnam pēc vecāku lūguma, ja viņi veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
  4. Bērnam pēc vecāku lūguma, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 15.01.2013. not. Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam" http://likumi.lv/doc.php?id=254128
 • MK 18.03.2014. not. Nr.142 "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru" http://likumi.lv/doc.php?id=265120
 • MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
 • MK 24.11.2015. not. Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Rīgas bāriņtiesas lēmumu. Pakalpojuma saņemšanas termiņš nekavējoties.
  Bērnam pēc vecāku lūguma nosūtījumu uz pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pēc vecāku iesnieguma izskatīšanas.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem (Bērnu tiesību aizsardzības likums 30.pants).
  Samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi Nr.142 'Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru').
  Katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:
  1. bērnam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  2. bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 - 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. (Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr.665 'Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundu tarifa likmi')
  Vecāks no samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ir atbrīvots, ja Rīgas Sociālais dienests ir sniedzis atzinumu par vecāka iesaistīšanos savu problēmu risināšanā.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pēc Rīgas Bāriņtiesas lēmuma bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā (turpmāk - RPBJC). Starpinstitucionālā izvērtēšanas komisija lemj par bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam par viņa vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju - atbilstošo RPBJC struktūrvienību vai līgumorganizāciju. Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma no vecāka un citu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Rīgas bāriņtiesas lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība 'Ziemeļi', Sudrabu Edžus ielā 11a, Rīga, LV-1014 , Tālrunis: +371 67026810, E-pasta adrese: ziemeli2@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Vita", Kalnciema ielā 131, Rīga, LV-1046, Tālrunis: +371 67848829/30/31 , E-pasta adrese: vita@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 8:30-17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 8:30-17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 8:30-17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 8:30-16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējas - līgumorganizācijas, kuras sniedz bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses., Tālrunis: +371 80005055, E-pasta adrese: dl@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialas-rehabilitacijas-un-islaicigas-socialas-aprupes-pakalpojumi-berniem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība 'Imanta', Imantas 7.līnijā 4, Rīga, LV-1083, Tālrunis: +371 67848991 / 25616742, E-pasta adrese: imanta2@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība 'Pārdaugava', Motoru ielā 6, Rīgā, LV-1055 , Tālrunis: +371 67181946 / 25488549, E-pasta adrese: bjcpardaugava@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Apīte", Apes ielā 8, Rīgā, LV-1006, Tālrunis: +371 67105279 / 25616023, E-pasta adrese: bjcpardaugava@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Ezermala", Ezermalas ielā 36, Rīgā, LV-1014 , Tālrunis: +371 20272663 / 20287726, E-pasta adrese: ezermala@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība