Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Patversmes/naktspatversmes pakalpojums
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošina Rīgas pašvaldības teritorijā esošām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām patversmes/naktspatversmes pakalpojumu (pajumti un sociālā darba pakalpojumu, lai atjaunotu personas sociālās funkcionēšanas prasmes un veicinātu tās reintegrāciju sabiedrībā)
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Naktspatversme nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas līdz 2 mēnešiem gadā. Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.
Patversme nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus līdz 6 mēnešiem gadā. Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ personai nepieciešams atrasties telpās.
Lai saņemtu patversmes/naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas tieši patversmē/naktspatversē.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Naktspatversmes pakalpojumu var saņemt personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas. Patversmes pakalpojumu var saņemt personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ personai nepieciešams atrasties telpās.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • RD 12.05.2015. lēmums Nr.2554 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem" 2554.RD.lemums-12.05.2015.doc
 • RD 30.01.2007. lēmums Nr. 2001 "Par palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā" 30.01.2007. Nr.2001 ar pielikumu.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Patversmes/naktspatversmes pakalpojuma saņēmēji uzrāda dokumentu personas identitātes apliecināšanai, ja tāds dokuments ir personas rīcībā, ģimenes ārsta izziņu un citus dokumentus atbilstoši nepieciešamībai (pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma).
  Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta palīdzība dokumentu atjaunošanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Līdzdalības maksājums EUR 0,64 dienā par patversmes/naktspatversmes pakalpojumu, personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem.
  No līdzdalības maksājuma ir atbrīvotas personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
  Maksas pamatojuma apmērs noteikts Rīgas domes 24.09.2013. lēmuma Nr.168 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem" 4.punktā un Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 114.punktā.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Uzturēšanās ilgums patversmē/naktspatversmē:
  Patversmē persona var uzturēties līdz 6 mēnešiem gadā (Personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, patversme pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt).
  Naktspatversmē - līdz 2 mēnešiem gadā (Personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, naktspatversme pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 6 mēnešiem gadā).
  Līdzdalības maksājums EUR 0,64 dienā par patversmes/naktspatversmes pakalpojumu, personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem.
  No līdzdalības maksājuma ir atbrīvotas personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu")
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Patversmes/naktspatversmes lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Patversmes/naktspatversmes lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Patversmes/naktspatversmes pakalpojuma saņēmējam (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
  2. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  3. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
  4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  5. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
  6. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  7. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Brīdinājums:
  Patversmes/naktspatversmes pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
  2. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
  3. ir beidzies sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņš;
  4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  5. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  6. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  7. iestājusies personas nāve.
  Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot sociālos pakalpojumus šīs mērķa grupas klientiem;
  4. persona neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  5. persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Patversmes/naktspatversmes apmeklējums
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Patversmes/naktspatversmes apmeklējums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Ev.Kristiešu draudzes "Zilais krusts" naktspatversme vīriešiem, Maskavas ielā 336, Rīgā, Tālrunis: +371 67131914 / 29802234, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Otrdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Trešdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Ceturtdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Piektdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Sestdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Svētdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Biedrība 'Latvijas Sarkanais Krusts' naktspatversme vīriešiem un sievietēm, Gaiziņa ielā 7, Rīgā, Tālrunis: +371 29884047, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas patversme
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīgas patversme, patversmes/natspatversmes nodaļa vīriešiem, Maskavas ielā 208, Rīga, , Tālrunis: +371 67037120 (diennakts) / 67037680, E-pasta adrese: rigaspatversme@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Otrdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Trešdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Ceturtdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti )
  Piektdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Sestdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Svētdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Biedrība 'PINS' naktspatversme sievietēm, Tvaika ielā 2 korp. 12. , Tālrunis: +371 26191917, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Otrdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Trešdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Ceturtdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Piektdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Sestdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Svētdiena: 17.00 - 9.00 (Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas patversme
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Rīgas patversme, patversmes/naktspatversmes nodaļa sievietēm, Eiženijas iela 1E, Rīgā , Tālrunis: +371 67105241/ 67037712/66/14, Mobilais tālrunis: +371 25498060, E-pasta adrese: rigaspatversme@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-patversme.html?elid=566
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Otrdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Trešdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Ceturtdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Piektdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Sestdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Svētdiena: Patversme 24 h diennaktī (Naktspatversme darbojas ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par -10 grādiem, naktspatversme darbojas diennakti)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, SIA "V.E.L.G." naktspatversme vīriešiem un sievietēm, Esplanādes ielā 1, Rīga (Bolderāja), Tālrunis: +371 20038485, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Otrdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Trešdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Ceturtdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Piektdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00i (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Sestdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Svētdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversme darbojas diennakti)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, SIA "V.E.L.G." nakstspatversme vīriešiem, Kartupeļu ielā 8, Rīgā , Tālrunis: +371 67365208, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/naktspatversmes.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Otrdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Trešdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Ceturtdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Piektdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Sestdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Svētdiena: 18.00 - 8.00 vai 20.00 - 7.00 (ziemā:18.00 - 8.00 vasarā: 20.00 - 7.00. Ja nakts gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 10 grādiem, tad naktspatversmes nodaļa vīriešiem darbojas diennakti)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība