Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ģimenes locekļa, citas personas iekļaušana pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Racionāla rīcība ar pašvaldībai piederošu īpašumu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos:
1) ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušana dzīvojamās telpas īres līgumā;
2) telpas nodošana apakšīrē.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam tiek izsniegts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola. Klientam ar saņemto izrakstu ir jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks', lai veiktu attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām. Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks' attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām veic Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Noslēgtā apakšīres līguma kopija trīs dienu laikā iesniedzama apsaimniekotājam.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par citas personas iekļaušanu neprivatizējamas dzīvojamās telpas īres līgumā MVD-V15.Dzp.doc
 • Iesniegums par personas iekļaušanu privatizējamas dzīvojamās telpas īres līgumā MVD-V14.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāiesniedz iesniegums, uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai identifikācijas karti.
  Papildus jāuzrāda sekojošu dokumentu oriģināli:
  1) radniecību pierādošs dokuments;
  2) dzīvojamās telpas īres līgums ar pielikumu par tajā ierakstītām personām (ja īrnieks nav veicis maksu par dzīvojamās telpas īri un maksu par pakalpojumiem, tad jāuzrāda vienošanos par parāda nomaksu vai jāiesniedz rakstveidā īrnieka viedoklis minētajā jautājumā;
  Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Īrniekam ir pienākums rakstveidā informēt izīrētāju par dzīvojamā telpā iemitinātajām personām pirms to iemitināšanas
  Brīdinājums:
  Ja īrnieks bez izīrētāja piekrišanas dzīvojamo telpu nodevis apakšīrē vai tajā iemitinājis personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja atļauja, izīrētājs var lemt par īres līguma izbeigšanu un celt prasību tiesā
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona iesniedz nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dmv@riga.lv un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus klātienē.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona saņem informāciju par lēmuma pieņemšanu.
 • Korespondence   -   Personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem rekomendāciju un/vai izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010 , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība