Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pašvaldības funkcijas, kuru ietvaros pakalpojums tiek sniegts
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Īres līguma termiņa pagarināšana
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Dzīvojamo telpu īres parauglīgums MVD-V30.Dzp.docx
 • Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai MVD-V28.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Īrnieka iesniegums,
  personas apliecinošs dokuments vai identifikācijas karte,
  ja īrnieks nav veicis maksu par dzīvojamās telpas īri un maksu par pakalpojumiem, tad vienošanos par parāda nomaksu vai īrnieka viedokli minētajā jautājumā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Ja īrnieks vēlas lūgt īres līguma pagarinājumu, tad īrniekam vienu mēnesi iepriekš jāiesniedz iesniegums, jādeklarē ienākumi Sociālajā dienestā
  Brīdinājums:
  Ja īrnieks nepilda īres līguma nosacījumus izīrētājs var atteikt īres līguma pagarināšanu
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona iesniedz nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dmv@riga.lv un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus klātienē.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona saņem informāciju par lēmuma pieņemšanu.
 • Korespondence   -   Personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010 , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība