Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Reklāmas/reklāmas objekta ar piesaisti zemei projekta saskaņošana, izvietošanas atļaujas izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Reklāmas ar piesaisti zemei saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvvalde izskata reklāmas/reklāmas objekta ar piesaisti zemei projektu un pieņem lēmumu par reklāmas/ reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt reklāmas/ reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Vienlaicīgi ar reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju būvvalde izsniedz paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālas informācijas izvietošanu Rīgā (izņemot izkārtnes).
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot reklāmas/reklāmas objektu ar piesaisti zemei un saņemt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Alkoholisko dzērienu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
 • Azartspēļu un izložu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=122941
 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
 • Reklāmas likums http://likumi.lv/doc.php?id=163
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • Valsts valodas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
 • MK 08.03.2004. not. Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85432
 • MK 30.10.2012. not. Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
 • RD 01.08.2006. sn. Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=143975
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums reklāmas saskaņošanai/izvietošanas atļaujas saņemšanai BV_154_v2..doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, norādot izmērus un mērogu). 2. Papildefektu raksturojums (piemēram; apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti). 3. Apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts. 4. Noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta. 5. Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma. 6. Saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi' (ja objekts izvietots gar ceļu). 7. Objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna (ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās) 8. Aizpildīta veidlapa 'Iesniegums' (veidlapa BV_154_v4 ).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  7
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Pirms reklāmas reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22.77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu. Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 7 darba dienas. Gadījumos, kad nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, pakalpojuma saņemšanas termiņš 10 darba dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050.
  Atgādinājums:
  Pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jānovērš reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas atļaujā norādītie trūkumi. Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas būvvaldei elektroniski jāiesūta minētā reklāmas/reklāmas objekta fotogrāfijas ( ja šāda prasība norādīta reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujā ).
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus.
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Amatu ielā 4, Daugavpils ielā 31, Kungu ielā 7/9, E.Smiļģa ielā 46 vai Brīvības ielā 49/53. Konsultācijas Daugavpils ielā 31.
 • Korespondence   -   Iesūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus
 • Tālrunis   -   Konsultācijas ar Pilsētvides dizaina pārvaldes speciālistiem.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Konsultācijas ar Pilsētvides dizaina pārvaldes speciālistiem.
 • E-Pasts   -   Izsūta saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos kad minētā nodeva jāmaksā).
 • Korespondence   -   Izsūta saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas izvietošanas atļauju un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos kad minētā nodeva jāmaksā).
 • Klātiene   -   Izsniedz saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos kad minētā nodeva jāmaksā).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Iesniegumu iesniegšana un konsultācijas ar Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes speciālistiem Daugavpils ielā 31, Rīgā, LV-1019, 405; 406; 409. telpa. , Tālrunis: +371 67037931, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 ( konsultācijas14.00 - 18.00 )
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 18.00 ( konsultācijas14.00 - 18.00 )
  Piektdiena: 8.30 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonts, kurā ieskaitāma pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu, saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Nr.90011524360, konts: LV26NDEA0020100000002, Luminor Bank AS Latvijas filiāle
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Daugavpils ielā 31, Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, E.Smiļģa ielā 46. , Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs:Rīgas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr. 90011524360) Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.: LV26NDEA0020100000002
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, +371 67012889, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 -16.00
  Trešdiena: 9.00 -16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonts, kurā ieskaitāma pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu, saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Nr.90011524360, konts: LV26NDEA0020100000002, Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība