Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1.Persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu divu nedēļu laikā ierasties Mājokļu un vides departamenta (Departamenta) Juridisko konsultāciju nodaļā (Nodaļa) un iesniegt Reģistrācijas komisijas lēmumu par noteikto dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (Pabalsts) apmēru tā aktualizācijai.
2. Pēc Reģistrācijas komisijas lēmuma aktualizēšanas, persona viena mēneša laikā iesniedz Nodaļā nepieciešamos dokumentus Pabalsta saņemšanai.
3. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu.
4. Departamenta direktors izdod rīkojumu pārskaitīt personai piešķirto Pabalstu pārdevēja, izīrētāja, iznomātāja vai bankas darījuma kontā.
Piezīme. Pakalpojums patreiz nav pieejams līdz brīdim, kad budžetā būs paredzēti līdzekļi pabalstu izmaksai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Palīdzības reģistrā reģistrēta persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas iesniegumam, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas reģistrēti palīdzības reģistrā, jāpievieno dokumenti, kurus skatīt pie pakalpojuma "Informācijas sniegšana par iespēju reģistrēties palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas pašvaldībā"
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  52
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš var būt īsāks, ja persona nepieciešamos dokumentus iesniedz ātrāk kā viena mēneša laikā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  pakalpojums var tikt nodrošināts ar nosacījumu, ja valsts attiecīgā gada budžetā ir paredzēts līdzfinansējums šim mērķim
  Brīdinājums:
  Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegto ziņu patiesumu
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem Komisijas lēmumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība