Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Iepazīšanās ar ahīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
rādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (vai to vārdā pilnvarotas personas).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 21.11.2006. not. Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=148617
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par arhīva lietas kopijas izgatavošanu BV_130_v4.doc
 • Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošiem būvniecības dokumentiem BV_126_v3.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments (pase, elektroniskā identifikācijas karte (eID), autovadītāja apliecība, studenta apliecība (ja ir mācību iestādes vēstule); īpašuma tiesību apliecinošs dokuments
  (zemesgrāmatas apliecība, pirkuma līgums, mantojuma apliecība u.c.); pilnvara.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  21.11.2006 Ministru kabineta noteikumi Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" un Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 "Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto officiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pasūtītās kopijas tiek sagatavotas 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pakalpojuma/rēķina apmaksas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūtot aizpildītu iesniegumu (veidlapa Nr.BV_126_v1) par arhīva rīcībā esošu dokumentu iepriekšēju atlasi uz e-pastu buvvalde@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniedzot aizpildītu iesniegumu (veidlapa Nr.BV_126_v1) par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem dokumentiem Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.
 • Korespondence   -   Nosūtot iesniegumu par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem dokumentiem Rīgas pilsētas būvvaldei, Amatu iela 4, Rīga.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņem informāciju uz iesniegumā/pieprasījumā norādīto e-pastu
 • Klātiene   -   Jāierodas apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās/ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00), pēc informācijas saņemšanas no Arhīva darbinieka par pieprasīto būvniecības dokumentu gatavību apskatei un iespējamiem apmeklējuma laikiem.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaArhīvs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +371 67012887; +371 67012861, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14:00-18:00
  Ceturtdiena: 14:00-18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLV65NDEA0022600022010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība