Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Speciālās atļaujas vieglo taksometru iebraukšanai īpaša režīma zonā - Vecrīgā piešķiršana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta (turpmāk - departaments) komisijas lēmumu piešķirt speciālo atļauju vieglo taksometru iebraukšanai īpaša režīma zonā Vecrīgā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai veiktu pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem īpaša režīma zonā - Vecrīgā, pārvadātājam ir jāsaņem speciālā atļauja vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā (turpmāk - speciālā atļauja).
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs ir arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • MK 06.03.2018. not.Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru" https://likumi.lv/ta/id/297820-prasibas-planosanas-regiona-un-republikas-pilsetas-specialas-atlaujas-licences-sanemsanai-un-kartiba-kada-veicami
 • RD 13.10.2015. sn. Nr.171 “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi” http://likumi.lv/ta/id/278459-vieglo-taksometru-parvadajumu-licencesanas-un-pasvaldibas-nodevas-par-vieglo-taksometru-iebrauksanu-ipasa-rezima-zona-saistosie
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Speciālas atļaujas taksometra iebraukšanai Vecrīgā saņemšana Spec_atlauja_iebrauks_Vecriga_vieglie_taksi.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums speciālās atļaujas saņemšanai, kā arī dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas par speciālās atļaujas piešķiršanu samaksu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 13.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" nodevas likme pārvadātājam vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā ir 300 EUR gadā
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Departamenta lēmums par speciālās atļaujas piešķiršanu tiek paziņots trīs darba dienu laikā no departamenta lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot to departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Departamenta komisijas lēmumu viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas var apstrīdēt pie departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Speciālo atļauju piešķir uz licences darbības laiku, ņemot vērā pārvadātāja samaksātās pašvaldības nodevas par speciālās atļaujas piešķiršanu apmēru
  Brīdinājums:
  Nodeva jāsamaksā pirms speciālās atļaujas piešķiršanas un speciālājā atļaujā piešķirto tiesību neizmantošanas gadījumā samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanu Vecrīgā bez speciālās atļaujas transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu 50 EUR, bet pārvadātājam - 350 EUR
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz elektronisko pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Informācija par anulētajām speciālajām atļaujām tiek publicēta Departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv.
 • Korespondence   -   Departamenta lēmums par atteikumu piešķirt speciālo atļauju, kā arī par speciālās atļaujas anulēšanu tiek paziņots pārvadātājam atbilstoši Paziņošanas likumam
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (606.kab., 514.kab.), Tālrunis: +371 67012719, +371 67012756, Fakss: + 371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.00
  Ceturtdiena: 9.00-12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas domes Finanšu departaments Reģ.Nr. 90000064250 Luminor Bank AS Konts Nr. LV77NDEA0023400000000 Veicot nodevas maksājumu, personai maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija: vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums); personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)); maksājuma mērķis (pašvaldības nodeva par iebraukšanu Vecrīgā). Ja maksātājs ir attiecīgās personas pārstāvis, maksājuma mērķī norāda personu, kuras labā tiek iemaksāta pašvaldības nodeva
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība