Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc sabiedriskā labuma organizācijas iesnieguma par nekustamā īpašuma (zeme un/vai ēka vai telpas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurā norādīts nekustamā īpašuma lietošanas nepieciešamības pamatojums, izvērtēšanas jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē vai Īpašuma departamentā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantā piektajā prim daļā noteiktajos gadījumos. Pēc Rīgas domes vai Īpašuma departamenta lēmuma pieņemšanas par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, tiek noslēgts atbilstošs līgums. Zeme tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar līguma stāšanos spēkā, ēka vai telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar aktu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija un tās iestāde, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
 • Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības http://likumi.lv/doc.php?id=90221
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • Sabiedriskā labuma organizāciju likums http://likumi.lv/doc.php?id=90822
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums ar lūgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurā norādīts nekustamā īpašuma lietošanas nepieciešamības pamatojums, kā arī juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, korespondences adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese), norēķinu konta rekvizīti;
  Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz juridiskās personas pilnvarota persona
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  90
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo prim daļu persona, kurai nodots nekustamais īpašums bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pastu di@riga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz dokumentus
 • Korespondence   -   Persona nosūta RD Īpašuma departamenta dokumentus pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pakalpojuma izpildes dokumentus pa pastu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026342, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība