Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Telpu nomas līgumu slēgšana ar trešajām personām, ja tām piederošās telpas nepieciešamas pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu lietošanai un to darbības nodrošināšanai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Telpu nomas līgumu slēgšana ar ēku īpašniekiem par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma (ēkas) izmantošanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Telpu nomas līgums tiek slēgts ar ēkas īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja telpas, saskaņā ar 13.12.2011. Rīgas domes lēmumu Nr.3977, ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • MK 29.10.2013. not. Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem" http://likumi.lv/doc.php?id=261500
 • RD 13.12.2011. lēmums Nr.3977 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī Rīgas domes 17.12.2009. lēmuma Nr.670 atzīšanu par spēku zaudējušu" 3977.RD.lemums-13.12.2011.doc
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā ar precīzu iesniedzēja kontaktinformāciju;
  Iznomājamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
  Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu);
  Norēķinu konta rekvizīti.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pastu di@riga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050,, Tālrunis: +37167026138, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība